Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Büyüklüklerine göre işletmeler ve özellikleri Sermaye şirketlerinin özellikleri Sermaye şirketlerinin hukuksal özellikleri I- İşletme Büyüklüğü Ölçütleri İşletmeleri ölçek ya da büyüklüğüne göre sınıflandırmada standart bir

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Büyüklüklerine göre işletmeler nelerdir

  Sponsorlu Bağlantılar
  Büyüklüklerine göre işletmeler ve özellikleri
  Sermaye şirketlerinin özellikleri
  Sermaye şirketlerinin hukuksal özellikleri

  I- İşletme Büyüklüğü Ölçütleri

  İşletmeleri ölçek ya da büyüklüğüne göre sınıflandırmada standart bir kriter (ölçüt) yoktur. Bunun yerine büyüklüklerine göre gruplandırma bir çok kantitatif (niceliksel) ve kalitatif (niteliksel) ölçütlere dayandırılır.

  İşletmelerin büyüklüklerini kantitatif yada niceliksel olar . belirlemede kullanılan bazı ölçütler şunlardır:

  - Üretim miktarı

  - Satış hasılatı (ciro),

  - İşletmenin sermaye tutarı,

  - Dönen ve duran varlıklar toplamı (aktifler toplamı).

  - İşçi sayısı,

  - Kullanılan girdi miktarı.

  - Kullanılan makina ve tezgahların sayısı ve gücü

  - işletmenin ve yararlanılan arazinin büyüklüğü (özellikle tarımsal

  işletmelerde),

  - İşletmenin sektördeki pazar payı,

  Niceliksel ölçütler arasında uygulamada en çok kullanılan işçi sayısı, üretim miktarı ve işletme sermayesinin tutarı ölçütleridir. Hizmet üreten işletmelerde işçi sayısı, ürün yada mal üreten işletmelerde ise, üretim miktarı en yaygın kullanılan ölçütlerdir. Hangi ölçütlerin esas alınacağı işletmenin tipi veya türüne göre değişir. Örneğin; mobilya fabrikalarında işçi sayısı, gübre veya şeker fabrika*larında üretim miktarı, çimento fabrikalarında döner fırın sayısı, enerji santrallarında beygir gücü, iplik fabrikalarında iğ sayısı, tiyatro ve sinemalarda koltuk sayısı ve otel işletmelerinde ise yatak sayısı büyüklüğü belirleyen ölçütlerdir.

  Öte yandan uygulamada işletmelerin büyüklüklerine göre küçük, orta ve büyük olarak sınıflandırmalarında göz önüne alınan başlıca kalitatif (niteliksel) ölçütler şunlardır (2):

  1. İşletmenin Hukuki (yasal) Statüsü: İşletmenin, tek kişi işletmesi, adi ortaklık, kollektif ve komandit gibi şahıs (kişisel) or*taklıklar veya anonim ortaklık gibi sermaye ortaklığı biçiminde kurul*muş olması bunların büyüklüklerinin bir göstergesidir. Sermayesi yalnızca bir kişi veya küçük bir gruba ait olan tek kişi işletmeleri veya adi ortaklıklar genelde küçük işletmeleri; sermayeleri kısıtlı sayıda girişimcilere ait olan kollektif ve komandit ortaklıklar orta büyüklükteki işletmeleri, sermayesi çok sayıda hissedarlar ait olan anonim ortaklıklar ise genelde büyük işletmeleri oluştururlar.

  2. İşletmenin Yönetim Biçimi: Yönetim yapısının bağımsız olduğu, diğer bir deyişle, işletme sahibi ve yöneticisinin genelde aynı kişi olduğu işletmeler küçük veya orta işletmeler; işletme sahiplerinin profesyonel yöneticilerle yönetim kadrosundan ayrıldığı işletmeler büyük işletmeler grubuna girerler.

  3. Sektördeki Ağırlığı: Faaliyetlerini sürdürdüğü sektör veya işkolunda küçük bir yere yada paya sahip işletmeler genelde küçük yada orta işletmeler olarak sayılırlar.

  4. İşletmenin Faaliyet Yeri (Alanı): İş faaliyetlerinin yöresel, bölgesel, ülkesel veya uluslararası boyutlarda olması yine söz konusu işletmenin büyüklüğünü yansıtan niteliksel bir ölçüt durumundadır.

  2- Büyüklüğe Göre Sınıflandırma

  Yukarıda kısaca belirtilen kriterlere göre ülkemizde işletmeleri,

  - Küçük (küçük ölçekli) işletmeler,

  - Orta ölçekli İşletmeler ve

  - Büyük (büyük ölçekli) İşletmeler

  olmak üzere üç ana grupta sınıflandırmak olasıdır.

  Büyük ölçekli işletmeler kapsamı dışında kalan küçük ve orta ölçekli işletmeler KOBİ sembolü ile ifade edilmekte; önemleri, fonk*siyonları ve sorunları açısından bir bütünlük içinde ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

  İşletmelerin yukarıda belirtildiği şekilde büyüklük bakımından üç grupta toplanması gerçekte izafi veya görünüşte bir anlam ifade eder Çünkü bir işletmenin büyük yada küçük olarak kabul edilmesi işletmenin bulunduğu ülkeye, hatta aynı ülke içindeki yere, zamana, faaliyet konusuna ve aynı ülkedeki mevzuata göre değişiklikler gösterir. Örneğin, gelişmiş ülkelerde küçük ölçekli sayılabilen bir işletme gelişmekte olan ülkelerde büyük ölçekli isletmeler grubunda yer alabileceği gibi: 1950'li yıllarda büyük kabul edilen bir işletme bugünün koşullarına göre orta ölçekli veya küçük ölçekli bir işletme olarak kabul edilebilir. Kısaca büyüklük mekana ve zamana göre değişebilir. Nitekim gelişmiş veya sanayileşmiş ülkelerde 200-300'den az işçinin çalıştığı işyerleri küçük işletme olarak kabul edilirken, gelişmekte veya sanayileşmekte olan ülkelerde 1-49 işçi çalıştıran küçük, 50-99 işçi istihdam eden işyerleri orta ölçekli işletmeler gru*bunda değerlendirilirler.

  Öte yandan ölçek kriterleri işletmenin ait olduğu ekonomik faaliyet koluna göre de farklılık gösterebilir. Örneğin, tarım sektöründe işlediği tarım arazisinin alanına göre büyük grubunda yer alan bir tarım işletmesi, istihdam ettiği işçi sayısı veya toplam satış hasılası bakımından diğer sektörlerde küçük işletme sınıfına girebilir.

  Pek çok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de işletmelerin büyüklüklerine göre sınıflandırılması ve dolayısıyla tanımı konusunda bir görüş birliğine veya ortak bir tanıma rastlanılmamaktadır. Farklı kuruluşlar ve yasalar, değişik kriterleri esas kabul ederek farklı tanımları geliştirmektedirler. Örneğin, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme idaresi Başkanlığı (KOSGEB)'nın 12.4.1990 tarih ve 3624 sayılı kuruluş kanununda; (1-50) arası işçi istihdam eden işletmeleri küçük, (51-150) arası işçi istihdam eden işletmeleri orta ve 150 den fazla işçi çalıştıran işletmeleri ise büyük işletme olarak tanımlamaktadır (1)

  Ülkemizde KOBl'lere finansal destek sağlayan en önemli kuruluş olan Türkiye Halk Bankası, en son olarak 1990 yılında işletmeleri büyüklüklerine göre tanımlamada işçi sayısı ve makina parkından oluşan iki teme! ölçütü esas almıştır. Türkiye Halk Bankası ve onun görüşünü benimseyen DPT'ye göre; 100'den az işçi çalıştıran ve maki*na parkının bilanço değeri 600 milyon liraya kadar olan işletmeler küçük. 100-250 arası işçi çalıştıran ve makina parkı değeri 6 milyar lirayı geçen işletmeler ise büyük işletmeler olarak tanımlanmıştır (2).

  Sadece işçi sayısını ölçüt alan Ege bölgesi Sanayi Odası, (5-50) işçi istihdam eden işletmeleri "küçük", (50-199) işçi çalıştıran işletmeleri orta ve 200'den fazla işçi istihdam eden işletmeleri de büyük işletme olarak; Ankara Sanayi Odası ise. (10-30) işçi istihdam eden işletmeleri küçük, (30-299) arası işçi çalıştıranları orta ve 299'dan fazla işçi istihdam edenleri de büyük işletme olarak tanımlamaktadırlar.

  Hukuki Yapılarına Göre İşletmeler

  Ülkemizde işletmelerin hukuki (yasal) yapısını düzenleyen temel kanun Türk Ticaret Kanunu'dur. Kanuna göre özel işletmeler yasal yapıları açısından yada tüzel biçimlerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılır:

  1- Tek Kişi İşletmeleri

  2- Ortaklıklar (Şirketler) a- Adi Ortaklıklar b-Ticaret Ortaklıkları ba - Kişi Ortaklıkları Kollektif Ortaklıklar

  - Komandit Ortaklıklar

  - Anonim Ortaklıklar

  - Limited Ortaklıklar

  - Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Ortaklıklar

  3- Kooperatifler


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Beslenme Şekillerine Göre Bakteriler Nelerdir
 3. Kaynaklara Göre Besinler Nelerdir
 4. Kıtalara Göre akarsuların isimleri, Dünya üzerindeki akarsular nelerdir, kıtalara göre aka
 5. Canlıların Mevsimlere Göre Değişimleri Nelerdir
 6. Konularına Göre Atatürkün Sözleri Nelerdir
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş