Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Temel Müzik Terimleri /Hız (hareket) Terimleri Temel Müzik Terimleri Müzikte çeşitliliği sağlayan da bu işaretlerdir. Bu işaretleri de iki ana grupba ayırabiliriz. 2.2.1.Hız (hareket) Terimleri
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 5      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Temel Müzik Terimleri /Hız (hareket) Terimleri

  Sponsorlu Bağlantılar
  Temel Müzik Terimleri /Hız (hareket) Terimleri  Temel Müzik Terimleri
  Müzikte çeşitliliği sağlayan da bu işaretlerdir. Bu işaretleri de iki ana grupba

  ayırabiliriz.
  2.2.1.Hız (hareket) Terimleri
  Haraket, bir müzik eserinin hangi yavaşlıkta veya hangi hızlılıkta çalınacağını belirtir.
  En yavaş en hızlı birçok hız terimi vardır. Bu terimlerin çoğu İtalyancadan gelmedir ve
  müzik parçasının –notasının-dizeğinin sol üstüne yazılır. Aşağıda görüldüğü üzere ismi ve
  hızın anlamı verilmiştir.
  İSMİ ANLAMI
  Grave Çok ağır
  Lento Ağır
  Largo Geniş
  Larghetto Oldukça geniş
  Adagio Acele etmeden
  Andante
  Orta yürüme
  hızında
  Moderato Orta dızda
  Allegretto Oldukça hızlı
  Allegro Hızlı
  Vivace Canlı
  Presto Çok hızlı
  Prestissimo Son derece hızlı

  2.2.2.Nüans (ayırtı) Terimleri
  Bir müzik eserinin yorumlanması sırasında, seslere uygulanan kuvvet yada hafiflik
  derecelerine nüans denir. Bunlar gürlük terimlerini oluşturur. Terimler İtalyancadır. Terimler
  nota üzerinde kısaltmalar şeklinde kullanılır. Başlıca nüans terimleri aşağıdadır.
  TERİM ANLATIMI KISALTMASI
  piaissimo çok hafifi pp.,ppp.
  piano Hafif p.
  mezzo piano orta hafifilikte mp.
  mezzo forte orta kuvvete mf.
  forte Kuvvetli f.
  fortissimo çok kuvvetli ff.
  molto fortissimo çok fazla kuveetli fff.
  forzando, con forza çok kuvvetli , vurgulu fz.
  forte piano kuvvetliden sonra hafif fp.
  crescendo gittikçe kuvetlenerek cresc.
  decrescendo gittikçe hafifiliyerek decresc.
  Bu terimlerin Nota üzerindeki kullanımı aşağıdaki gibidir .Şekil:2..15.

  3.RİTİM VE ÖLÇÜ (USÜL)
  Diğer konularda ritimi vurgulamıştık. Müziği var eden üç temel öge; ritim, melodi ve
  armoniydi. Ritim kalıpları (ölçüleri) Batı ve Türk müziğinde değişiklik göstermektedir. Türk
  müziğinde yetmiş iki adet usul vardır. Batı müziğinde ise buna nazaran azdır. Ölçüler aynı
  zamanda karmaşıktır. Ör:7/16, 13/8 gibi
  Bu faaliyette ritimin, ölçünün ve vuruş şekillerinin nasıl olduğunu öğreneceksiniz.
  Basit ölçü ve vuruşları yapabileceksiniz. Batı ve türk müziğinde kullanılan vuruş şekilleri ve
  ölçüler hakkında bilgi edineceksiniz. Bu bilgi dahilinde dinlediğiniz müziklerde ritmik
  şekillerin ne olduğu hakında sezgisel bilgi ve basit ölçülerin el hareketlerini (vuruş)
  yapabilme becerisi kazanacaksınız.
  3.1. Ritim Duygusu
  Ritim, zamanın belli bir süre içinde eşit veya değişik uzunluktaki parçacıklara
  bölünmesiydi. Bu bilgiyi önceki vurgulamamızdan biliyoruz.
  Müziğin matmatiksel (sayısal) olarak parçalara bölünmesi de diyebiliriz. Bu ritmik
  yapılar yaşanılan coğrafyanın etkileşimlerine göre farklılık göstermektedir. Örneğin, Türk
  müziğinde bozlak, İç Anadoluda var olmuş bir ritmik yapıdır. Mzurka Polonya halk dansıdır
  ve ritmik yapısı farklıdır. Flemnco ve halk müziği ritimlerinden de birçok örnekler
  verebiliriz. Ritim duygusunu ilerletmek için çok çeşitli müzikleri dikatle dinlemek gerekir.
  Bir süre sonra belleğimizda müziksel hafıza oluşacaktır.
  3.2. Ölçü (usul) ve Vuruş
  » Ölçü: Bir müzik eserinin süre olarak birbirine eşit parçacıklara bölünmesine
  ölçü denir. Ölçü eşit zaman kümeleridir ve müzik yazısında birbiriden ölçü
  çizgileri ile ayrılır.
  » Rakam: Bir müzik eserinin ölçüsü, anahtardan hemen sonra sayısal olarak
  yazılır. Rakamlar üst üste yazılır. Üsteki rakam ölçüyü oluşturan zaman birim
  değerlerinin sayısını gösterir. Alattaki rakam ise bu değerlerin niteliğini belirtir.
  » Vuruş: Ölçü vurma, zamanın sırasını ve notanın değeri kadar tınlama süresini el
  hareketleri ile belirtmektir. Enstrüman çalışmalarında ayak hareketleri ile ölçü
  vuruşlarını da yapabiliriz.
  3.2.1.Batı Müziğinde Ölçü ve Vuruş Kavramı
  Batı müziğinde ölçü ve vuruş kavramı klasik müziğe ayarlanmaktadır.
  » Ölçü Çeşitleri
  • Basit Ölçüler: Bir zamanı meydana getiren değerlerin tümü birlik,
  dörtlük ya da sekizlik benzeri ikişerli değer işaretine denk düşerse, bu çeşit
  zamanlardan kurulu ölçülere basit ölçüler senir. Basit ölçüler üçe ayrılır.
  İki zamanlı, üçlü zamanlı ve dörtlü zamanlı. Sırasıyla Şek.3.4 ‘te

  göründüğü gibidir.
  • Bileşik Ölçü: Bir zamanı oluşturan değerlerin hepsi, noktalı birlik,
  noktalı ilkilik, noktalı dörtlük ya da noktalı sekizlik gibi bir noktalı değer
  işaretine denk ise bu ölçüler bileşiktir. Şek.3.5.
  • Aksak Ölçüler: Bir ölçü hem ikili zamanı hemde üç zamaı içeriyorsa bu
  ölçü aksak ölçüdür. Aksak ölçüler de üçe ayrılır. İki zamanlı, üçlü
  zamanlıve dörtlü zamanlı. Sırasıyla aşağıdaki gibidir. Şek.3.6.
  » Vuruş çeşitleri
  Vuruş, verilen zamanı elle parçalara bölmektir. Mümkün olduğunca el haraketleri
  kesin ve sınırlı olmalıdır. El haraketleri aşağı yukarı ve sağa sola pozisyonlarda yapılır.
  Vuruşları temel olarak altı başlıkta toplayabiliriz.
  • İki zamanlı ölçünün vurulması: Birinci zaman aşağı ikinci zaman yukarı
  yapılır.
  • Üç zamanlı ölçünün vurulması: Birinci zaman aşağı, ikinci zaman sağa
  yukarı, üçüncü zaman sola yukarı yapılır.
  • Dört zamanlı ölçünün vurulması: Birinci zaman aşağı, ikinci zaman sola
  yulkarı, üçüncü zaman sağa, dördüncü zaman yukarı sola yapılır.
  • Beş zamanlı ölçünün vurulması:
  • Yedi zamanlı ölçünün vurulması:
  • Dokuz zamanlı ölçünün vurulması:
  3.2. 2. Türk Müziğinde Usül (Ölçü ) ve Vuruş
  Batı müziğinde usul ve vuruşun birçoğu türk müziğinde de geçerlidir. Burada sadece
  Türk müziğinde geçerli olanları açıklıyacağız.
  » Usül (Ölçü )
  Eşit sayıda değişik vuruşlardan meydana gelmiş ritim kalıplarıdır. Türk müziğinde
  usüller el haraketiyle belirtilir. Diğer bir anlamda tempo tutulur ve bu haraketler eserin
  sonuna kadar disiplin içersinde devam eder.
  Türk müziğinde usuller şu kelimelerle ifade edilir. Sağ el sağ dize kuvvetli, sol elde
  sol dize zayıf zamanlı vurularak ifade edilir.
  DÜM-TEK-TEKE-TEKA-TEKKA-TAHEK
  • DÜM: Kuvvetli zaman demektir. Sağ elle sağ diz üzerine vurularak ifade
  edilir.
  • TEK: Hafif zaman demektir. Sol elle sol diz üzerine vurmakla ifade edilir
  • TEKE: Birbirine eşit kısa zaman. Sağ el sağ dize, sol elde sol dize eşit
  zamanda bir biri ardına vurulmasıdır.
  • TEKA: Bir uzun ve bir kısa zaman. Sağ ve sol ellerin, sağ ve sol dizlere
  vurulmasıyla icra (ifade) edilir.
  • TAHEK: Sağ ve sol ellerin birlikte havaya kaldırılıp dizler üzerine
  vurulmasıyla icra edilir.
  » Usül (Ölçü ) Çeşitleri
  Açıklamalarını yapacağımız on beş zamanlıya kadar olan usüllere küçük usül, on beş
  zamanlıdan yukarı olan usüllere büyük usül adı verilir. Basit, birleşik ve aksak ritimler
  olarak da sıralayabiliriz. Aşağıda küçük (basit, birleşik. aksak) ve büyük usüllerden
  verilecektir. Diğer usuller ileriki öğrenme faliyetlerinde verilecektir. Aynı zamanda sizde
  araştırınız.
  • NİM SOFYAN Basit usül) iki zamanlıdır. 2/4 ‘lük ölçüsündedir. Bu
  usülde oyun havaları, türküler ve marşlar yazılmıştır. Vuruluşu: Şek.3.13
  35
  Şekil.3.13.Nim sofyan
  • SEMAİ: Üç zamanlıdır. ¾ ‘lük değerindedir. Bu usülde oyun havaları ve
  şarkılar yazılmıştır. Vuruluşu: Şek.3. 14
  Şekil.3.14 Semai
  • SOFYAN: Dört zamanlıdır. 4/8 likve 2/4 lük değerlerde vurulur.
  vuruluşu. Şek.3.15.
  Şekil.3.15
  • TÜRK AKSAĞI: Beş zamanlıdır. 5/8’ lik ve 5/4’ lük değerdedir.
  Vuruluşu: Şek.3.16

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. İngilizce iş terimleri, Business Terms/İş Terimleri
 3. ingilizce matematik terimleri, Matematik Terimleri İngilizce Türkçe
 4. Silah terimleri
 5. balıkçılık terimleri
 6. Müzik Terimleri - Müzik İle İlgili Terimler
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş