Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Demokrasi ve insan hakları tüzüğü Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın demokrasi ve insan hakları maddeleri Demokrasi ve insan hakları bildirgesi Demokrasi ve insan hakları anlamı
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 2      

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Demokrasi ve insan hakları tüzüğü

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  İnsan Hakları Gündemi Derneği Tüzüğü


  DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

  Madde 1- Derneğin adı İnsan Hakları Gündemi Derneğidir. Merkezi İzmir’dedir. Ülke içinde ve dışında şube açabilir. Yurt içinde ve yurt dışındaki, ulusal veya uluslararası federasyon, konfedarasyon veya benzeri kuruluşlara katılabilir.

  DERNEĞİN AMACI

  Madde 2: Derneğin amacı, hiçbir din, dil, cinsiyet, cinsel yönelim, ırk veya ulus temelinde ayrım gözetmeksizin; insan haklarının her türlü siyasi ideoloji ve dünya görüşünün üzerinde bir değer olduğunu kabul ederek; Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile diğer uluslararası insan hakları sözleşmeleri, belgeleri, değerleri ve uluslararası insancıl hukuk ilkeleri doğrusunda, insan haklarının uygulanması, geliştirilmesi, ilerletilmesi ve insan hakları ihlallerinin engellenmesi için gerek Türkiye’de ve gerekse yurt dışında faaliyette bulunmaktır

  DERNEĞİN ÇALIŞMA ALANI ve FAALİYETLERİ

  Madde:3

  Dernek insan hak ve özgürlükleri ile insan hakları hukukunun ve demokrasinin ilerletilmesi için gerekli gördüğü her alanda çalışma yürütebilir.

  Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

  a) İnsan hakları ve özgürlükleri ile insan hakları hukuku, demokrasi konularında her türlü inceleme ve araştırmalar yapmak, çalışma yürütmek;

  b) Derneğin amacına uygun olarak açık oturumlar, konferanslar, seminerler, paneller, sempozyum- lar, vb. her türlü toplantı ve gösteriler yapmak, konserler düzenlemek, sergiler açmak, yayınlar yapmak, yarışmalar düzenlemek, ödüller koymak, amaç doğrultusunda araştırma-geliştirme merkezleri ve benzeri kuruluşlar açmak, vakıflar kurmak, dernek Tüzüğünün 2. maddesindeki amacını gerçekleştirmek için iktisadi işletmeler kurmak;

  c) Gerek kendi başına gerekse birlikte çalışmaya karar verdiği diğer örgütlerle birlikte kampanyalar düzenlemek, ortak çalışmalar ve toplantılar düzenlemek;

  d) Konaklamaya, eğlenmeye, dinlenmeye ve sosyal kültürel etkinliklere elverişli tesisler kurmak, işletmek;

  e) Yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer resmi ya da özel kurum ve kuruluşlarla yardımlaşma ve işbirliğine girmek;

  f) Her türlü taşınır ve taşınmaz satın alıp satmak, kiralayıp kiraya vermek, taşınmazlarla ilgili her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak;

  g) Proje bazlı çalışmalar yürütmek, ulusal ve uluslararası projeler yürütmek, derneğin amacı doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlardan maddi fon almak, fon vermek;


  h) Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplamak, şartlı ve şartsız bağışlama ve vasiyetleri kabul etmek;

  i) Çalışmalar için personel isthidam etmek ve işine son vermek.

  DERNEK ÜYELİĞİ

  Madde 5: Dernekler Kanunu'nun öngördüğü koşulları taşıyan, derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu doğrultuda çalışmayı kabul etmiş herkes derneğe üye olabilir. Yönetim Kurulu, insan hakları mücadelesine yaptığı katkılardan dolayı gerekli gördüğü kişilere, derneğin fahri üyesi sıfatı verebilir. Bu üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ve görüş açıklayabilirler; ancak oy kullanma ve dernek organlarına seçilme hakları yoktur.

  DERNEĞE GİRME

  Madde 6: Üye olmak isteyenler birisi kurucu üye olmak kaydıyla iki üyenin yazılı referansıyla dernek merkezine başvurarak üye giriş bildirimi doldurur. Yönetim Kurulu 30 gün içinde başvuruları karara bağlar ve sonucu ilgiliye bildirir. Üyelik başvurusu, gerekçeleri gösterilerek reddedilebilir

  ÜYENİN HAK VE GÖREVLERİ

  Madde 7: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurul'da bir oy hakkı vardır, en fazla bir kişi adına yazılı vekaletle oy kullanılması mümkündür. Üyelik ödentisi yıllık 50.000.000 Türk Lirasıdır.

  DERNEKTEN ÇIKMA

  Madde 8: Her üye, ayrılma isteğini yazılı olarak bildirmek koşuluyla dernekten ayrılabilir.

  ÜYELİKTEN ÇIKARTILMA

  Madde 9: Üyelikten çıkartılma kararı, üyenin yazılı savunması da alınarak, Yönetim Kurulu tarafından verilir. Bu karara karşı üye, Genel Kurul'a itirazda bulunulabilir. Genel Kurul'un kararı kesindir.

  ÜYELİKTEN ÇIKARTILMA NEDENLERİ

  Madde 10: Dernek üyesi, aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi halinde Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkartılır.
  a) Derneğin amacına aykırı söz ve davranışlarda bulunması;
  b) Dernek çalışmalarını her ne şekilde olursa olsun ağır biçimde aksatması;
  c) Özel ve kamusal alanda şiddeti benbimsemesi veya savunanması yada uygulaması;

  ÜYELİĞİN DÜŞMESİ

  Madde 11: Aşağıdaki hallerde üyelik Yönetim Kurulu'nca düşürülür:
  a) Üyenin ölmesi;
  b) Üyeliğe ilişkin yasal engellerin doğması veya üyeliğe ilişkin yasal koşulların yitirilmesi;
  c) Üyelik ödentisinin yazılı bildirime rağmen 30 gün içinde ödenmemesi.

  DERNEĞİN ORGANLARI

  Madde 12: Derneğin organları şunlardır:

  a) Genel Kurul
  b) Yönetim Kurulu
  c) Denetleme Kurulu

  GENEL KURUL

  Madde 13: Genel Kurul, derneğin en yetkili organıdır. Tüm üyelerden oluşur.

  GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

  Madde 14: Genel Kurul,
  a) Dernek organlarını seçmek;
  b) Dernek tüzüğünü değiştirmek;
  c) Dernek organlarının raporlarını incelemek, değiştirerek kabul etmek, bu kurulları aklamak ya da
  haklarında dava açılmasına yetki vermek;
  d) Yönetim Kurulu'nca hazırlanacak bütçeyi görüşüp, aynen ya da değiştirerek kabul etmek;
  e) Bir sonraki dönemin yeni çalışma konularını saptamak, Yönetim kurulunun sunacağı raporlar
  doğrultusunda,dönemsel plan,strateji ve hedefleri belirlemek;
  f) Derneğe gerekli taşınır ve taşınmaz malların alınıp satılması, kiralanıp kiraya verilmesi, taşınmazla
  ilgili her türlü hukuki tasarrufta bulunulması için Yönetim Kurulu'na yetki vermek;
  g) Derneğin uluslararası dernek veya kuruluşlara üye olmasına yada ayrılmasına karar vermek;
  h) Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak;
  i) Derneğin feshine karar vermek;
  j) Dernekler Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta Genel Kurul'a verilmiş görevleri yerine getirmek.

  GENEL KURULUN OLAĞAN TOPLANTISI

  Madde 15: Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. Olağan toplantılar iki yılda bir Nisan ayı içinde yapılır. Dernek organları iki yıl için seçilir.

  GENEL KURULUN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI

  Madde 16: Yönetim Kurulu ya da Denetleme Kurulu'nun gerekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü toplanır.
  Denetleme Kurulu'nun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurul'u bir ay içinde toplantıya çağırmadığı takdirde Dernekler Kanunu'nun 20'nci maddesinin son fıkrası uygulanır.

  GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞIRILMASI

  Madde 17: Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul'a katılacak üyeler en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilerek toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının ne gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günüyle ikinci toplantı arasında en az bir hafta olmalıdır.

  Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önce mahallin mülki amirliğine yazıyla bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir.

  Toplantı başka nedenle geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma nedenleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

  Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

  TOPLANTI YERİ

  Madde 18: Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

  GENEL KURUL TOPLANTI YETER SAYISI

  Madde 19: Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek Yönetim Kurulu'yla Denetleme Kurulu'nun üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

  GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞI

  Madde 20: Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul'a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.19'uncu maddede belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez.Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı ile kâtip seçilir.Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanı'na aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu'na verilir.

  GENEL KURUL TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

  Madde 21: Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.


  GENEL KURULDA OY VERME VE KARAR ALMA USULÜ

  Madde 22: Tüm dernek üyeleri Genel Kurul'a katılabilir ve oy kullanabilirler. En fazla bir kişi adına yazılı vekjalete dayanılarak oy kullanılabilir. Tüzük değişikliği ve fesih dışındaki kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Eşitlik halinde Başkan'ın katıldığı taraf çoğunluğu sağlar. Dernek organlarının seçimi gizli oy açık sayımla yapılır.

  YÖNETİM KURULU

  Madde 23: Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oy açık sayımla iki yıl için seçilecek 5 asil ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur.Yönetim kurulu kendi içinden birini başkan,birini sekreter ve birini de sayman olarak seçer.

  YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

  Madde 24: Yönetim Kurulu,
  a) Derneğin amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, kararlar almak ve bunları uygulamak,
  b) Derneğin bütçesini uygulamak, yeni bütçeyi tasarlamak veya kayıtları yürütmek,
  c) Dernek Genel Kurulu'nu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,
  d) Genel Kurul toplantılarının gündemini hazırlamak,
  e) Genel Kurul'da alınan kararları uygulamak,
  f) Gerekli bulduğu konularda ve alanlarda komisyonlar, kurullar, komiteler kurmak ve kaldırmak;
  g) Dernek işlerini yürütmek üzere dernek üyelerinden bir ya da birkaçına görev ve yetki vermek;
  h) Derneğin iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyonlar, kurullar, komitelerin işleyişine ilişkin iç yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak;
  i) Dernek adına dava açmaya karar vermek, açılacak davada husumete ehil olmak;
  j) Gerekli gördüğünde bir üye hakkında, yazılı savunmasını da alarak, disiplin koğuşturması yapmak ve uyarma, kınama, geçici çıkarma ya da üyelikten çıkarma cezalarından birini verebilmek;
  k) Derneğin harcamalarında bizzat Başkan ya da Sekreter ve Sayman'ın birlikte imzalaması gereken miktar ile Sekreter ve Sayman'ın tek başına imzalamalarının yeterli olacağı miktarı belirlemek;
  l) Dernekler Kanunu, ilgili mevzuat, hazırlanacak iç yönetmelik ve Genel Kurul kararlarından doğan başka her türlü çalışmaları yapmak görev ve yetkilerini haizdir.

  YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

  Madde 25: Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan, başkanın ya da üyelerden üçünün çağrısı üzerine de olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi aralarından birer Başkan, Sekreter ve Sayman seçer. Başkan, Yönetim Kurulu adına derneği temsil eder. Sekreter, derneğin bütün yönetim ve yazı işlerini yürütür. Sayman, derneğin mali işlerini yürütür ve hesaplarını tutar. Özürsüz olarak üst üste üç ya da yılda toplam altı toplantıya gelmeyen üye çekilmiş sayılır.

  DENETLEME KURULUNUN KURULUŞU VE GÖREVLERİ

  Madde 26: Denetleme Kurulu Genel Kurul tarafından gizli oy açık sayımla iki yıl için seçilecek üç asil ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur.
  Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen bütçe uygulamasını ve harcamaları denetlemek üzere üç ayda bir toplanır. Dernek hesaplarını ve ilgili defterleri inceler, görülen eksiklikler hususunda Yönetim Kurulu'nu uyarır. Denetleme sonuçlarını gösteren raporlarını Genel Kurul'a sunar.

  DEFTER VE KAYITLAR

  Madde 27: Derneğin Yönetim Kurulu aşağıda gösterilen defterleri tutar:
  a) Üye kayıt defteri: Dernek üyelerinin kimlikleri ve derneğe giriş tarihlerini içeren defterdir.
  b) Karar defteri: Yönetim Kurulu kararlarının tarih ve numara sırasıyla kaydedilip, Kurul üyelerince imzalandığı defterdir.
  c) Evrak defterleri: Gelen ve giden evrakların tarih ve numara sırasıyla yazıldığı defterlerdir.
  d) Bilanço ve kesin hesap dosyası: Her yılın bilanço ve kesin hesap cetvellerinin saklandığı dosyadır.
  e) Gelir ve gider defteri: Gelir ve gider kayıtlarının tutulduğu defterdir.
  f) Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaşların kaydedildiği defterdir.

  GELİRLER VE MALLAR

  Madde 28: Derneğin gelirleri, ödentiler, proje gelirleri, bağışlar ve öteki gelirlerdir. Gelirler dip koçanlı ve sıra numaralı makbuz karşılığında alınır; giderler belgelendirilir. Dip koçanlar ve sarf belgeleri saklanır. Dernek parası dernek adına bir bankada açılacak hesapta muhafaza edilir.
  Dernek, amacını gerçekleştirebilmek ve çalışmalarını sürdürebilmek için taşınır ve taşınmaz mal edinebilir.

  DERNEK TÜZÜĞÜNÜ DEĞiŞTİRMEK

  Madde 29: Dernek tüzüğü, Yönetim Kurulu ya da üyelerinin beşte birinin yazılı teklifi üzerine Genel Kurul'a katılan üyelerin üçte iki (2/3) kabul oyuyla değiştirilir.

  DERNEĞİN FESHİ

  Madde 30: Derneğin feshine dernek Genel Kurul'u karar verir. Bu amaçla yapılacak ilk toplantıya, tüzüğe göre Genel Kurul'a katılma hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinin katılması şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilemediği takdirde ikinci kez toplanmak için çağrı yapılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyeler, sayıları ne olursa olsun fesih konusunu görüşebilir. Fesih hakkında karar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.


  FESİH SONUNDA MALLARIN TASFİYESİ

  Madde 31: Derneğin feshine karar veren Genel Kurul, dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir komite seçer. Bu komite dernek mallarını, alacak ve borçlarını saptar, alacaklarını alır, borçlarını öder. Feshe karar veren Genel Kurul, malların hangi kuruluşa devredileceğine de karar verir.

  Madde 32: Bu tüzükte belirtilmeyen konularda Dernekler Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata göre hareket edilir. 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş