Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Demokrasi ve insan hakları soruları ve cevapları lazım Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Demokrasi ve insan hakları soruları demokrasi ve insan hakları maddeleri Demokrasi ve
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 2      

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Demokrasi ve insan hakları soruları ve cevapları

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  Demokrasi ve Insan Hakları Klasik Sorular ve Cevapları

  1-INSAN HAKLARINI KORUMANIN ÖNEMI NEDIR?
  Insan hakları, insanın sahip olduğu haklardır. Insanın bazı özellikleri ve taşıdığı imkanlar onu diğer canlılardan ayırır. Insan haklarının temelinde, hiçbir canlıda bulunmayan özellikleri nedeniyle ,insanın değerinin korunması gerekliliği yatar. Insan hakları korunmazsa,insanın değeri yok sayılmış olur ve birçok sorun ortaya çıkar.

  2-INSAN HAKLARININ KORUNMAMASI SONUCU ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR NELERDIR?
  Insan haklarının tanınması ve korunması uzun mücadeleler sonucunda mümkün olabilmiştir.
  Eğer insan hakları korunmazsa şu olumsuz durumlar ortaya çıkar.
  Toplumda huzur ve güven kalmaz.
  Kimse başkalarının haklarına saygı göstermez.
  Insanların devlete olan güvenleri zayıflar.
  Güçlü olanlar güçsüzleri ezerek, daha güçlü duruma gelirler.
  Toplumdaki insanlar arasında eşitlik söz konusu olmaz.
  Demokrasi, yerini baskıcı yönetime bırakır.
  Toplum başka bir devletin egemenliğine girebilir.
  * Insan hakları korunduğu zaman bütün bu olumsuzluklar ortadan kalkar. Insan haklarını korumak ve yaşatmak hepimizin en başta gelen görevidir.

  3-INSAN HAKLARINI KORUMANIN SONUÇLARI NELERDIR?
  Insan haklarının korunması ,her zaman olumlu sonuçlara yol açar. Bu sonuçlar şöyle belirlenebilir.
  Toplum huzur ve güven içinde olur. Adalet sağlanır.
  Bireyler yeteneklerini geliştirebilir.
  Demokratik siyasi yaşam gelişir.
  Insanların gelecek kaygısı azalır.
  Insanlar vatandaş olma bilincine sahip olurlar.
  Herkes yasalara uyar.
  Vatandaşlar birlik ve bütünlük içinde yaşarlar.
  Insanlar diğer ülkelerdeki insanların haklarının korunması içinde çaba gösterir , sonuçta yurtta ve dünyada barış sağlanır.
  Sivil Toplum Örgütleri rahat çalışacakları için seslerini duyurarak kamuoyu oluşturur.
  Insanlar arasında dil,ırk,cinsiyet,siyasi düşünce ve mezhep ayrımı yapılmaz.

  B-INSAN HAKLARININ KORUNMASI
  Insan hakları ulusal ve uluslar arası düzeyde olmak üzere iki şekilde korunabilir.


  4-INSAN HAKLARININ ULUSAL DÜZEYDE KORUNMASI HANGI KURULUŞLAR VASITASIYLA GERÇEKLEŞIR?
  Insan hakları, anayasa ve yasalarla, insan haklarını korumakla yükümlü devlet organlarıyla,sivil toplum kuruluşları aracılığıyla ve insan hakları danışma kurullarıyla korunur.


  5-INSAN HAKLARINI KORUMAKLA YÜKÜMLÜ DEVLET ORGANLARI HANGILERIDIR?
  1-Anayasa mahkemesi 2-Danıştay 3-Sivil Toplum Örgütleri 4-Yargı Organları
  Yürütme
  Yasama
  Yargı


  6- ÜLKEMIZDE INSAN HAKLARIYLA ILGILI OLAN SIVIL TOPLUM ÖRGÜTLERI HANGILERIDIR?
  1. Insan Hakları Vakfı 2. Ankara Kadın Dayanışma Vakfı 3. Sokak Çocukları Derneği
  4. Çevre Koruma Vakfı 5. Türkiye Erozyonla Mücadele ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) 6. Tüketici Haklarını Koruma Derneği ve Sendikalar


  7-INSAN HAKLARININ KORUNMASINDA SIVIL TOPLUM KURULUŞLARININ IŞLEVLERI NELERDIR?
  Insan haklarını gündem getirme ,bu konuda kamuoyu oluşturma ,devletin organlarına yardımcı olma gibi işlevleri vardır.

  8-INSAN HAKLARI DANIŞMA KURULLARI VE IŞLEVI NEDIR?
  Her ülkede Insan Hakları Danışma Kurulları oluşturulmuştur. Danışma kurulları; hukukçulardan,düşünürlerden,sivil toplum kuruluşlarıyla,kamu kuruluşlarından gelen temsilcilerden ve uzmanlardan oluşur.
  Bu kurulların amacı insan haklarıyla ilgili sorunların incelenip yetkili birimlere bildirilmesi ve önerilerde bulunulmasını sağlamak içindir.

  9-INSAN HAKLARI ULUSAL DÜZEYDE KORUNMAZSA HANGI SORUNLAR ORTAYA ÇIKABILIR?
  1. Devlet, bireyin haklarını korumaz.
  2. Hükümetin uygulamaları,yargı denetimine açık olmaz.
  3. Devlet memurları vatandaşın işlerini, aksatır.
  4. Insan haklarını çiğneyenler cezalandırılmaz.
  5. Sivil Toplum Örgütleri kamuoyu oluşturamaz.
  6. Devletin gerçekleştirmesi gereken özgürlük,eşitlik ve güvenlik gerçekleşemez. Hukuk devleti ortadan kalkar.

  10-INSAN HAKLARININ ULUSLAR ARASI DÜZEYDE KORUNMASI
  Birleşmiş Milletlerin kuruluşunu izleyen dönemde bireyler,uluslar arası planda artık belli bir devletin vatandaşı olarak değil,tek tek insanlar olarak da korunmaya başlandı. Bu fikrin dünya çapında ilk önemli açıklaması, A. B. D başkanı Franklin ROOSVELT tarafından yapılmıştır. ROOSVELT 1941 yılında dört temel özgürlüğün bütün dünyada gerçekleşmesi gerektiğini söylemiştir. Bunlar;
  a-Söz ve anlatım özgürlüğü
  b-Vicdan özgürlüğü
  c-Yoksulluktan kurtulma özgürlüğü
  d-Korkudan kurtulma özgürlüğü

  11-INSAN HAKLARINI KORUMAKLA YÜKÜMLÜ ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR HANGILERIDIR?
  Birleşmiş Milletler
  Amerikan Devletler Örgütü
  Afrika birliği Örgütü


  12-INSAN HAKLARININ ULUSLAR ARASI DÜZEYDE KORUNMASI GEREKLIMIDIR. NIÇIN?
  Insan haklarını ayırım gözetmeksizin tüm insanları kapsayacak şekilde korumasına ihtiyaç vardır bu konudaki düzenlemeler 2. dünya savaşından sonra yapılmaya başlanmıştır. Bütün ülkeler kendi sınırların içinde insan haklarını korusalar bile bu hakların uluslar arsı düzeyde korunmasına ihtiyaç vardır. Çünkü tek kişi yada belirli bir zümre tarafından yönetilen ülkeler insan haklarına milli düzeyde bile yaklaşamamaktadırlar. Insan haklarının uluslar arası düzeyde korunması bu haklardan bütün milletlerin yararlanmasını sağlar.
  Insan haklarının uluslar arası düzeyde örgütlü olarak korunabilmesi için Birleşmiş Milletler Örgütü 24 Ekim 1945'te kurulmuştur.


  13-BIRLEŞMIŞ MILLETLER ÖRGÜTÜNE BAÄžLI OLAN KOMISYON VE KOMITELERIN HANGILERIDIR?
  1. Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi
  2. Apartheid'a Karşı Grup
  3. Insan Hakları Komitesi
  4. Ekonomik-Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
  5. Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Komitesi
  6. Işkenceye Karşı Komite
  7. Çocuk Hakları Komitesi

  14--INSAN HAKLARINI ILE ILGILI ULUSLAR ARASI BELGELER HANGILERIDIR?
  Insan haklarının uluslar arası belgelerle de korunması gerekmiştir. Bu konudaki başlıca belgeler şunlardır:

  1. Insan Hakları Evrensel Bildirgesi
  2. Kişisel ve Siyasi Haklara Ilişkin Uluslar Arası Sözleşme
  3. Ekonomik,Sosyal ve Kültürel Haklara Ilişkin Uluslar Arası Sözleşme
  4. Insan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme
  5. Avrupa Sosyal Şartı
  6. Işkence ve Insani Olmayan Yada Küçültücü Ceza ve Muamelelerin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi
  7. Her Türlü Irk Ayrımcılığının Önlenmesine Dair Uluslar Arası Sözleşme
  8. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Hakkında Uluslar Arası Sözleşme
  9. Çocuk Hakları Sözleşmesi
  10. Paris Antlaşması
  11. Güney Afrika'daki Sistemli Irk Ayrımcılığı Suçunun Cezalandırılması ve Kaldırılması Uluslar Arası Sözleşmesi
  12. Helsinki Sonuç Belgesi
  15-INSAN HAKLARI ILE ILGILI ULUSLAR ARASI GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR HANGILERIDIR?
  1. Uluslar Arası Kızılhaç Komitesi
  2. Uluslar Arası Hukukçular Komisyonu
  3. Insan Hakları Için Uluslar Arası Birlik
  4. Uluslar Arası Pen Kulübü
  5. Uluslar Arası Af Örgütü

  16-INSAN HAKLARINININ KORUNMASINDA INSAN HAKLARI EĞITIMININ ÖNEMINI AÇIKLAYINIZ?
  Halkı insan haklarına saygılı yetiştirmenin ön koşulu , onlara eğitim yoluyla insan haklarını tanıtmak ve bu haklardan nasıl yararlanacaklarını öğretmektir. Bunun için de okul yanında kitle iletişim araçlarından yararlanmak gerekir. Televizyon ,radyo ve yazılı basın insan hakları eğitiminde devlete ve topluma destek olmalıdır.
  Eğitim düzeyi yüksek olan topluluklarda insan hakları engellemeleri daha azdır. Eğitilmiş bireyler toplumda kendi haklarını ve diğer bireyleri haklarını daha iyi koruyabilmekte ve kollamaktadır.

  17-INSAN HAKLARI EĞITIMININ AMAÇLARI NELERDIR?
  1. Haberdar etme 2. Bilgilendirme 3. Davranış geliştirme 4. Duyarlı Vatandaş Yetiştirme

  18-INSAN HAKLARIYLA ILGILI ÖZEL GÜNLER HANGILERIDIR?
  1. Birleşmiş Milletler Günü ( 24 Ekim)
  2. Insan Hakları Evrensel Bildirgesinin Kabul Edilişinin Yıl Dönümü (10 Aralık)
  3. Çocuk Hakları Günü ( 20 Kasım)
  4. Dünya Çocuk Günü ( Ekim ayının ilk pazartesi günü)
  5. Dünya Kadınlar Günü ( 8 Mart)
  6. Sakatlar Haftası ( 10-16 Mayıs)
  7. Çevre Koruma Haftası ( Haziran ayının ikinci Pazar günü)
  8. Avrupa Konseyi Günü (5 Mayıs)
  9. Dünya Barış Günü ( 1 Eylül) 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş