Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

bakterilerin biyoteknolojide kullanım alanları nelerdir Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Bakterilerin Biyoteknolojideki Kullanım Alanları Tuzun Kullanım Alanları nelerdir, Tuzun Kullanım Alanları hakkında bilgi Elementler Kullanım
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 6      

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Bakterilerin biyoteknolojide kullanım alanları nelerdir

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  Bifidobakteriler ve Süt Teknolojisinde Kullanım Alanları

  Ahmet KÜÇÜKÇETİN1 Safiye DURANOĞLU2Bifidobakteriler ilk olarak 1899’daPasteur Enstitüsü’nden Henry Tissiertarafından keşfedilmiş ve Bacillusbifidus communis olarakisimlendirilmiştir. İnsan ve hayvanlarınbağırsak sisteminde bulunan bubakterilerin insanlarda bulunan türleriB. bifidum B. infantis B. longum B.adolescentis B. catenulatum ve B.pseudocatenulatum’dur (Kaptan 2000).Bifidobakteriler üniform veya dallanmışçubuk şeklinde gram (+) katalaz (-)anaerobik ve hareketsizdir. Optimumgelişme sıcaklığı 37-43°C’ler arasındaolup 25-43°C’lerde de gelişebildiğibelirtilmektedir. Optimum gelişme pH’sıise 65-70 olup L(+) formunda laktikasit üretmektedir (Akalın ve Gönç1995).Bifidobakteriler karbon kaynağıolarak karbonat veya bikarbonata ihtiyaçduymaktadır. Organik asitler yağ asitlerive amino asitler etkin karbon kaynaklarıdeğildir; yalnızca sistein ve sistinzorunlu azot kaynaklarıdır. Bununyanında bifidobakteriler “bifidusfaktörleri” olarak bilinen belirli büyümefaktörlerine ihtiyaç duymaktadır.Bu maddeler genelde Nasetiglukozaminegibi amino şekerleriveya fruktooligosakkaritler ve laktulozgibi karbonhidratlardır (Kaptan 2000).Bifidobakterilerin hücre duvarımuramik asit glukozamin alaninglutamik asit ve ornitin veya lisin ileberaber treonin aspartik asit seringlisin aminoasitlerinin biri veyaikisinden oluşmuş peptidoglikan(murein)’dan ibarettir. Hücreduvarındaki polisakkaritlerin bileşimindeglukoz galaktoz ve ramnoz bulunduğubildirilmiştir. Ancak ramnoz içeriğindefarklı türlere göre değişmelerolabilmektedir (Kılıç 2001).Bifidobakteriler insan ve hayvanlarınince ve kalın bağırsağında en fazlabulunan türler arasında yer almaktadır.İnce bağırsakta 105-107 hücre/ml kalınbağırsakta ise yaklaşık 1010 hücre/mlbifidobakteri bulunmaktadır.Bifidobakteriler yetişkin bağırsağındakitoplam mikrobiyal popülasyonun% 25’ini yeni doğmuş bebeklerde ise% 95’ini oluşturmaktadır (Yıldırım veYıldırım 2000).Bifidobakterilerin Yararlı EtkileriYapılan pek çok araştırmaBifidobakterilerin bağırsaktakifaaliyetlerinin insan sağlığı için çokyararlı olduğunu göstermiştir.Bifidobakteriler mide sıvısına dayanıklıolup ağız yoluyla alındığında kolaycaince bağırsağa oradan kalın bağırsağageçebilmekte ve kalın bağırsakta kolaycakolonize olarak gelişebilmektedir(Hughes ve Hoover 1991; Yaygın1999).Bifidobakteriler hem besin hem deepitel yüzeye yapışmak için patojenlerleyarışarak patojenlerin bağırsaktakolonize olmasını engellemektedir.Bifidobakteriler asetik ve laktik asit iledaha az miktarda formik asitüretmektedir. Üretilen asitle bağırsakpH’sı düşerek alkali ortamda gelişebilenistenmeyen mikroorganizmalarınfaaliyetleri engellenmektedir.Organik asitler Bifidobakterilerinantagonistik etkisinde en önemli rolüüstlenmiş olsa da yapılan çalışmalarBifidobakterilerin antimikrobiyalmaddeler ürettiğini göstermektedir. Buantimikrobiyal maddelerinStaphylococcus aureus Bacillus cereusEscherichia coli Pseudomonasfluorescens Salmonella typhosa ve1. Yrd. Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Antalya2. Gıda Müh. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü AntalyaShigella dysenteriae gibi bazımikroorganizmaların faaliyetleriniengellediği belirlenmiştir (Homma1988; Kurman ve Rasic 1991; Yaygın1999).Bifidobakterilerin değişikimmunolojik fonksiyonlarının mitojenimakrofaj ve antikor üretimini teşviketme ve antitumor etkilerinin olduğubildirilmiştir. Bifidobakterilerin belirlihücre içi bileşikleri kanserli hücrelerekarşı immunolojik mücadeleyi teşvikedici rol oynamaktadır. Bifidobakterilerfosfoprotein fosfataz aktivitesine sahipolduklarından insan sütünde bulunan α-kazeini parçalayabilmekte ve böylece sütproteinlerinin absorpsiyonuna katkıdabulunmaktadır (Kaptan 2000).Bifidobakterilerin bebek mamalarındakullanımı bebeklerde azottanyararlanmayı artırmakta ve böyleliklebebeklerin kilo alımını olumlu yöndeetkilemekte ve dışkı pH’sınıdüşürmektedir. Ayrıca bu bakterilerinnitratın indirgenmesini inhibe edebilmesibebeklerin beslenmesi açısından çokönemli olabilmektedir. Bifidobakterilerürettiği maddelerle bağırsaktaki nitratlarıindirgeyip nitrit ve diğer maddelerinoluşumuna sebep olan bakterilerinfaaliyetlerini önlemektedir (Kurman veRasic 1991; Yaygın 1999). Yaşa bağlıolarak sağlıklı insanların bağırsaksisteminde baskın olarak bulunanbifidobakteriler B1 B2 B6 B12vitaminleri ve ayrıca nikotinik asit vefolik asit üretmektedir (Kaptan 2000).Bifidobakteriler bağırsak florasınıdeğiştirmekte ve düzenlemektedir(Kurman ve Rasic 1991; Yaygın 1999).Bu yararlı özelliklerinden dolayıBifidobakteriler süt ürünlerininüretiminde kullanılmaktadır. Birçokülkede sağlıklı kalmak ve çeşitlirahatsızlıkları gidermek amacıylaBifidobakteriler kullanılarak çeşitli sütürünleri üretilmekte ve tüketilmektedir(Nagawa ve ark. 1988; Yaygın 1999).Bifidobakterilerin Süt TeknolojisindeKullanım AlanlarıSüt ürünleri aracılığı ile probiyotikbakterilerin vücuda alınması insanbağırsak florasının dengeye ulaşmasıaçısından önem taşımaktadır.Günümüzde probiyotik bakteri içerençok sayıda ürünün endüstriyel üretimigerçekleştirilmektedir (Özer 2006).Bifidobakterilerin süt teknolojisindekullanılması fikri oldukça eski olmasınarağmen ticari ürün üretimindekullanılmaları zaman almıştır. Bununnedeni bu bakterilerin oksijene veyüksek asitliğe karşı duyarlı olması vedolayısı ile gelişiminin güç ve pahalıolmasıdır. Ancak uygun üretimyöntemlerinin tespit edilmesi sonucu sözkonusu bakteri kültürleri gerek tekbaşına gerekse farklı bakterilerlekombinasyon halinde çeşitli süt ürünleriyapımında kullanılmaktadır (Taylor1987; Kurman ve Rasic 1991).Üretiminde Bifidobakterinkullanıldığı ilk süt ürünü diyare olankişilerin iyileştirilmesi amacıyla 1906yılında Tissier tarafından yapılmıştır. Buürünün yapımında Bifidobacteriumbifidum kültürü kullanılmıştır (Yaygın1999). Günümüzde Bifidobakteritürlerini içeren 80’den fazla süt ürünübulunmaktadır (Özer 2006). Bu tip sütürünleri genellikle Batı Avrupa ülkeleri(Almanya İngiltere vb) Japonya veAmerika Birleşik Devletleri gibiülkelerde üretilip tüketilen ürünlerdir(Akın 2006). ÜretimlerindeBifidobakteri kullanılan bazı süt ürünleriile ilgili bilgiler aşağıda özet olaraksunulmuştur.Bifiduslu fermente süt ürünüBu ürün Bifidobakterilerle üretilen birbebek gıdasıdır. Bifiduslu süt üretimindetam yağlı yarım yağlı veya yağsız sütkullanılabilmektedir. Standardize edilensüt homojenize edildikten sonra80°C’de 5-10 dakika ısıl işleme tabitutulmaktadır. Isı işlem sonrasıinkübasyon sıcaklığına soğutulan süte% 10 B. bifidum veya B. longumaşılanmakta ve süt pH’sı 45’eulaşıncaya kadar 37°C’de inkübasyonabırakılmaktadır (Yaygın 1999).Bifiduslu-Acidophiluslu fermente sütürünüDanimarka’da üretilen ürün “Cultura”olarak bilinmekte ve L. acidophilus ileB. bifidum aşılanarak üretilmektedir. Sonürün 108 kob/ml L. acidophilus ve 108kob/ml’den fazla B. bifidumiçermektedir. Ürün karakteristik biraromaya hafif asidik tada ve koyu birkıvama sahiptir. Ürünün raf ömrü 20günden fazladır (Kırdar 2000).Bifiduslu yoğurtYoğurt starter kültürlerininBifidobacterium sp L. acidophilus’lauygun oranlarda kombinasyonu sonucugeliştirilen bir ürün olup kendine haskarakteristik tada sahiptir. Bu tipyoğurdun iki tipi bulunmaktadır. Birincitip yoğurt bakterileri ile birlikteBifidobakteri türü bakteri içerenyoğurttur. Bu tip yoğurt üretimindesırasıyla standardizasyon homojenizasyonve ısıl işlem sonrası inkübasyonsıcaklığındaki (40-41°C) süte % 5-10oranında yoğurt ve Bifidobakteri türü (B.bifidum B. infantis B. longum)bakterileri içeren starter kültüraşılanmaktadır. Süt pıhtılaşıncayainkübasyona devam edilmekte veinkübasyon sonunda soğutulmaktadır.İkinci tip Bifiduslu yoğurt üretiminde isenormal yoğurt ve Bifiduslu fermente sütayrı ayrı üretildikten sonra istenilen sonürün özelliklerine bağlı olarakkarıştırılmaktadır (Akın 2006).ProghurtProteince zenginleştirilmiş ürünŞili’de üretilmektedir. Pastörize süt%1-3 oranında S. diacetilactis ve S.cremoris (1:1) katılarak % 07-08 laktikasit oluşuncaya kadar 12-18 saatfermantasyona tabi tutulmaktadır. Serumkısmı ayrıldıktan sonra pıhtıya krema ve% 05-10 oranında L. acidophilusve/veya B. bifidum kültürleri ilaveedilmektedir. Homojen bir karışımsağlandıktan sonra ürün soğutularakdepolanmaktadır (Kırdar 2000).BiogardeAlmanya’da geliştirilmiş olanBiyogarde üretiminde insanlarda izoleedilmiş B. bifidum ve L. acidophilus ileS. thermophilus bakterilerikullanılmaktadır. Süt standardizasyon vehomojenizasyon sonrası 95°C’de5 dakika ısıl işleme tabi tutulmakta ve42°C’ye soğutulmaktadır. Starter kültüraşılandıktan sonra süt yaklaşık 35 saatinkübasyona bırakılmaktadır.İnkübasyon sonrası ürün soğutularakdepolanmaktadır (Yaygın 1999).Bifilack®Rusya’da daha çok mide-bağırsakrahatsızlıkları olan çocukların tedaviedilmesinde kullanılmaktadır.Üretiminde Bifidobakteri ve Laktobasiliçeren starter kültürler kullanılmaktadır.Laktoz ve mısır nişastası sudaçözündürülmekte ve ısıl işlemuygulanmış yağsız süte ilaveedilmektedir. İlave sonrası karışımsterilize edilerek 37°C’yesoğutulmaktadır. Karışım bu sıcaklıkta18-20 saat inkübe edilip soğuktamuhafaza edilmektedir. Ürün yaklaşık% 42 protein ve % 37 yağ içermektedir.Son ürünün asitliği % 022-029 laktikasit pH’sı 58-60’dır. Bifilack®108-109 kob/ml canlı bakteri içermektedir(Kırdar 2000).Mil-MilMil-Mil Japonya’da üretilen fermentebir süt ürünüdür. Pastörize edilmiş sütünfermentasyonunda B. bifidum B. breveve L. acidophilus karışık kültürlerikullanılmaktadır. Son ürün az miktardaglukoz ya da fruktozun eklenmesiyletatlandırılmakta ve ayrıca havuç suyu ilerenklendirilebilmektedir (Kırdar 2000).BifighurtStandardizasyon ve ısıl işlem sonrası %6S. thermophilus ve B. longum aşılanansüt 42°C’de pH 47’ye kadar inkübeedilmektedir. Üründe 107 kob/ml S.thermophilus ve B. longumbulunmaktadır (Akın 2006).BiyokysBiyokys Bifidobacteria sp L.acidophilus ve Pediococcus acidilactisiçeren starter kültür ile fermentasyonsonucunda elde edilmektedir. Bu ürününüretiminde kullanılan Bifidobacteria spve L. acidophilus’un orijini insanlarınince bağırsağıdır. Üretimde kullanılacaksüt standardize edildikten sonra 95°C’de5 dakika ısıl işleme tabi tutulmakta ve32°C’ye soğutulmaktadır. Soğutulan süteiçerisinde Bifidobacteria sp L.acidophilus ve Pediococcus acidilactis(1:1:1) bulunan starter kültürden % 2-5oranında ilave edilerek uygun şekildekarıştırılıp aynı sıcaklıkta pıhtılaşmasıiçin yaklaşık 3-5 saat kadar inkübeedilmektedir. İnkübasyon sonrası pıhtıkarıştırılıp soğutularak depolanmaktadır(Akın 2006).Yunan yoğurduBu ürün üretiminde inek koyun vekeçi sütü ultrafiltre edilerek B. bifidumBb 12 ile fermente edilmektedir.Bifidobakteri sayısı kullanılan süte bağlıolarak 46x105–41x107 arasındadeğişmektedir.Ürünün tadında L (+) laktik asit dahabaskındır. Ürün %21.5-226 toplamkurumadde % 85-106 yağ % 73-76protein % 07-09 kül içermektedir.Ürünün pH’sı 425-454 arasındadeğişmektedir (Kırdar 2000).Biyogarde® dondurma1980’li yılların ortalarındaAlmanya’da üretilmiştir. Biyogarde®dondurma 108 kob/gr L. acidophilus107 kob/gr B. bifidum ve S. thermophilusiçermektedir.Amerika Birleşik Devletleri’nde bumikroorganizmalar kullanılmak suretiylesert ve yumuşak dondurma üretimigerçekleştirilmektedir. Üretim için % 12yağ % 11 SYKM % 032 stabilizer% 125 şeker % 045 mısır şurubukurumaddesi içeren dondurma miskinepastörizasyon (794°C 28 saniye) vehomojenizasyon (175 Mpa) işlemleriuygulanmakta ve soğutulmaktadır.Soğutma ve 4°C bekletme sonrasındasırasıyla bu işlemleri ısıl işlem(82°C/39 dk) soğutma (42°C) aşılama(% 4 L. acidophilus ve B. bifidum)inkübasyon (pH 49’kadar/yaklaşık5 saat) soğutma (5°C) aroma maddesiilavesi (çilek) sertleştirme (-29°C) vedepolama (17 hafta) takip etmektedir.17 hafta depolama sonrasında L.acidophilus B. bifidum’un canlı kalmadüzeyleri çok iyi olup sırasıyla pH55’de 4x106 ve 1x107 kob/ml’dir.Yumuşak dondurmada B. bifidum sayısıdondurma işlemi öncesi ve sonrasındasırasıyla 118x108 ve 123x108’dir. Sonüründe pH 54-65 arasındadeğişmektedir (Kırdar 2000).SonuçProbiyotik bakterileri içeren sütürünleri insan sağlığını olumluetkilediği için uzun bir süredir ilgiçekmektedir. ÜretimlerindeBifidobakterilerin kullanıldığı pek çokgıda dünya pazarında önemli ölçüdeyerini almıştır. Ülkemizde de bu türürünlerin ürün yelpazemiz içerisindegerektiği düzeyde yer bulabilmesi içinkonu ile ilgili araştırmalara ağırlıkverilmesi ve ayrıca toplumumuzun dahafazla bilinçlendirilmesi gerekmektedir 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş