Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Teknolojik gelişmeler doğal kaynaklarımızı nasıl etkilemiştir Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Teknolojik Gelişmeler Aydınlatma Araçlarının Gelişimini Nasıl Etkilemiştir Teknik gelişmeler denizcilik faaliyetlerini nasıl etkilemiştir ?

 1. Kayitsiz Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Teknolojik gelişmeler doğal kaynaklarımızı nasıl etkilemiştir

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  TEKNOLOJİNİN İNSAN HAYATINA ETKİLERİ
  Teknolojinin oluşturulması ve kullanılması insan yaş****yasak********yasak********yasak********yasa k********yasak**** olumlu ve olumsuz birçok etkiler yapmıştırİnsanın kendini tanıma yolunda dur durak bilmeyen çabala rı ile birçok keşif ve icatlar gerçekleşmiştir Elde edilen bu yeshy;ni değerler ilk aşamada lâboratuar ortamında kullanılırken da ha sonra günlük hayatın da parçası olmuştur Bu teknolojik ge lişim tarih boyunca yaşanılan ölçekleri sürekli büyütmüştür Bunlar insanlığın gelişimi için yararlı olmakla beraber bir kıs mı da zarar anlamında kullanım bulmuşlardır
  Teknolojik gelişmelerle yaşam koşulları gittikçe iyileşirken diğer taraftan da dengeler değişmeye başlamıştır Örneğin, in sanlar küçük topluluklar halinde yaşarlarken, kullandıkları ba sit silâhlarla ancak yerel boyutta kalan savaşlar yapabiliyorlar dı Bu savaşlarda da kayıplar az oluyordu Teknoloji ile birlikte bölgesel ve hatta tüm dünyayı saran boyuta geldiler Nükleer başlıkla yüklenmiş füzeler, bunlara enerji sağlayan atom sant ralleri, füzelere kumanda olanağı tanıyan radyo frekansı, laser kontrol devreleri, bilgisayar kontrollü savaş sistemleri ve buna benzerleri ile artık savaşlarda yüzlerle ölçülen kayıplar milyon larla ölçülmeye başlanmıştır
  MÖ 5000 yılında saatte 2 - 3 kilometre hızla gidebilen kı zaklarla taşımacılık yapılmaktaydı 20 yüzyılda jet motorunun yapılması ile saatte 1000 km’ lik hızın üzerine çıkılmıştır
  Teknolojinin gelişmesi ile doğadan ve dünya nimetlerinden daha çok yararlanılmış, ancak denetlenemeyen denge değişik likleri sonucu aynı oranda da kirlilik ön plâna çıkmaya başla-mıştır Yani doğal gelişim hızının aşılması ile doğal denge bozulmuş ve yaratılan atıkların kendi kendini temizleyemediği, mutlaka insan müdahalesinin gerektiği bir yapı oluşmuştur Ekolojik denge kontrol dışı bir şekilde bozulmaya başlamıştır Belirtildiği gibi Rönesans’la birlikte insanların aya kadar gi debilmesini sağlayan bir süreç başlamıştır Bu sürecin, teknolo jinin kötü ve kötüye kullanımları sonucu içinde yaşadığımız dönemde Hiroşima ve Çernobil'e de vardığı düşünülmektedir
  Teknolojik gelişme, çıkrık makinesi ile beraber işsizliğe, ilâç larla beraber yeni hastalıklara, tarımın modernleşmesi ile bera ber toprağın fakirleşmesine, çamaşır - bulaşık makinesi, buzdo labı gibi yaşamı kolaylaştıran cihazlarla beraber çevre kirliliği ve endüstriyel atıkların oluşmasına yol açmıştırTeknolojik iler leme sonucu doğal bir dünya ve yaşamdan, yapay bir yaşama ve sanal bir dünyaya geçiş olmaya başlanmıştır
  Endüstri devrimi ile bilimin tüm alanlarındaki gelişmeler de ivmelenmiştir
  Canlı varlıkların denizlerden karalara, sürünmekten ayağa kalkışa geçirdiği evrim, yazının bulunuşundan endüstri devri mine kadar geçen süredeki gelişmeler ile son yüzyıldaki, hatta 1950 yılında elektronik ve bilgisayar teknolojisinde transistö rün bulunmasından bu yana geçen süre içinde insanlığın elde ettiği gelişmeler karşılaştırıldığında eksponensiyal bir hızdaki gelişme görülmektedir
  Günümüz insanı teknolojinin bu baş döndürücü gelişmesi içinde iletişim olanaklarım sonuna kadar kullanabilmekte ve üzerinde yaşadığımız gezegenin tüm yerleşim noktalarına evinde kurulu bir bilgisayar aracılığı ile gidebilmekte, yerkürenin öbür ucundaki bir olayı canlı olarak izleyebilmektedir Bu hızlı gelişme ve Evrenin gizemlerinin keşfedilmesi yönündeki bu olağanüstü yarış, insanları belirli kalıplar içinde kalmaya ve bu hızlı akışa ayak uydurmaları için de hızlı yaşamaya zorlamaktadır Endüstri toplumunun insanı önceki yüzyılların insanı ile karşılaştırıldığında, yaşam biçimi, sanat ve kültür anlayışı, dış görü nüşü ve alışkanlıkları ile farklılıklar gösterir Duyguya hitap eden bir klâsik müzik ya da halk müziği, yerini yaşamın hızlı akışını ifade eden pop müziğe, underground, rock vb müzik akımlarına bırakmıştır Giyimde renk ve estetik kavramları, yerini marka kavr****yasak********yasak********yasak********yas ak********yasak**** bırakmaktadır
  Fotoğraf tekniğinin bulunmasıyla gözleme dayalı bir sanat anlayışı yerini düşünmeye, gözlem ötesindeki hayal gücünü ön plâna çıkartan bir sanat anlayışına terk etmiştir Empresyonizm yerini ekspresyonizme, o da soyut sanat anlayışına ve daha sonra da per formansa bırakmaya başlamıştır Güneşin batması ile uykuya yatan insan elektrikli aydınlatma düzeninin kuruluşu ile artık 24 saat yaşamakta, üretmekte ve var olan tüm sınırları hızla aşmaktadır
  Üretimin hızlı temposu ile teknolojinin insan üstü yeteneklerini kullanan insan, günlük yaşamın kısır döngüsü içinde duygularından uzaklaşmış, daha çok başarı, daha hızlı yaşam, daha çok üretim gi bi bir yarışa girmiştir İnsanın hızlı yaşamı teknolojideki gelişme hı zını arttırmakta, teknolojik gelişmeler de yaşamı daha da hızlandırmaktadır İnsan ve makine yarış halindedir İnsan makineleşmekte, duygusallığından uzaklaşmaktadır Duygusal, dünyanın değerlerini, yani insanî değerleri doyasıya yaşayamayan insan, yerini robotlaşmış bir nesneye bırakmaktadır
  Endüstriyel üretim monoton bir düzende olup, disiplinsizlik ve sistemsizliği kabul etmemektedir İşlerin otomatik olarak ya pılması, kişileri monoton bir yaşamın içine itmektedir Endüstri leşmenin dayattığı robotlaşmış yaşam insanların bireyselleşmesine de neden olmuştur Bu yaşam insanların duygusal iç yaşamlarını da etkilemiş, onları kullandıkları makinelere benzeterek, günden güne yetkinleşmesine, ancak aynı oranda da sosyal yaşamdan uzaklaşmasına neden olmuştur Toplumsal ve bireysel değişimler hızlı iletişim ile geniş kitlelere anında ulaşmaktadır Toplumun değer verdiği çoğu şey önemini yitirmeye başlamıştır İdealizm yavaş, yavaş misyonunu tamamlamakta, rasyonalizm hızla ön plâna çıkmaktadır Günümüz endüstri toplumu in sanı, içinde yaşadığı bilimsel ve teknolojik yaşam düzenini tüm başkaldırmalarına karşın benimsemek zorunda kalmıştır
  SONUÇ
  21 yüzyıla girerken teknoloji inanılmaz hızla gelişerek ilerliyor İnsanın kendi “Beni” ni keşfetmesi ve bireysel yaratıcılığının önündeki sınırları yıkması ile artık önü kesilemez gelişmeler başladı 1950 yılında transistorun bulunması ile endüstri devriminden bu yana oluşan nicel birikimler bir nitelik dönüşümü yarattı Yaşam çizgisi hızla değişmeye başladı O döneme kadar kol gücünün yerine geçerek yaşamı kolaylaştıracak âletler yapan insan, bu tarihten sonra beyin emeğinin yerine geçen akıllı âletler üretmeye başladı Elektronik teknolojisinin hızlı gelişimi ve lâboratuar ortamından günlük yaşantıya inmesi ile de hayal gücünü zorlayan gelişmeler elde edilmeye başlandı Teknolojik ürünlerin çok ucuzlaması sonucu, teknolojinin sade ce onu kullanma şansını elde eden insanlara verildiği bir yapıdan, onun herkesin kullanımına sunulduğu bir düzene geçildi İletişim olanakları olağanüstü arttı Böylece, elinde, bireysel yeteneklerini aklı ile ön plâna çıkartabileceği âletleri olan mil yonlarca yaratıcı insan, her alanda üretmeye başladı Dünya üzerine kurulan geniş iletişim ağları ile de bilgi paylaşılmaya başlandı İnsanlığı 21 yüzyılda olağanüstü etkileyecek olan bir büyük sinerji sistemi olan INTERNET hızla yaşamın önemli bir parçası oldu 20 yüzyılın son elli yıllık döneminde elde edilen gelişmeler aslında 21 yüzyıl ve sonrası için sadece bir işaret veriyor 1950 yılından bu yana elde edilen gelişmelerin insanlığın bilinen tarihinden bu yana elde edilen gelişmelerin yüzlerce kat ötesinde olduğu düşünülürse geleceğin çok farklı olacağı anlaşılmaktadır
  21 yüzyılda bir siber çağın yaşanacağı görülmektedir İletişim teknolojisindeki gelişmeler ve teknolojinin bu alanda sunduğu olanakların geniş kitlelere yayılması ile dünyada, ortak bir dilin kullanıldığı, aynı kültürün yaşandığı ve millî sınırların kalktığı global bir düzene doğru hızla ilerlenmektedir Bugün bile eldeki olanaklarla bir bilgisayar aracılığı ile dünyadaki bil gi kaynaklarına erişerek hızla işlem yapmak mümkündür Bu olanağı kullanarak yetişen yeni gençlikten sahip oldukları yeni değer yargıları nedeni ile "Global Gençlik" olarak bahsedilmeye başlanmıştır
  Elektronik ve bilgisayar teknolojisindeki olağanüstü geliş meler diğer bilim dallarına da hızla erişmektedir Bu teknoloji lerin tıp alanında kullanılmaya başlanması ile yüzyıllarca am pirik ve yüzeysel yöntemlere dayanarak çözümler sunan tıp bi limi insanın temel öğesi olan genetik progr****yasak********yasak********yasak********ya sak********yasak**** erişmeye ve onu etkilemeye başlamıştır 21 yüzyıl ve sonrasında yeni tek nolojilerin kullanımı ile yaşamın sırları da hızla çözümlenmeye başlanacaktır İlk çağda 25 yıl olan insan yaşamı, 20 yy' da 80 yıla ulaşmıştır 21 yyda 100 yıl civarındaki bir yaşam süresi nin normal olarak kabul edilebileceği görülmektedir Bugün elektro mekanik robotları yaratan insan, bilginin hızla değerlen dirildiği makineleri kullanarak yavaş, yavaş canlı varlıkların da yaratıcısı olma yoluna gitmektedir Bugünden sinyallerini al makta olduğumuz bu gelişme önümüzdeki yüzyılda varolan de ğer yargılarının önemli oranda sarsılacağını ve değişeceğini göstermektedir Bu anlamda kökeni ni Rönesans’tan alan tüm aydınlanma hareketleri 21 yy'a dam gasını vuracaklardır
  1500'lü yıllarda 500 milyon olan dünyadaki insan nüfusu 20 yy'da 5 milyarı aşmıştır Buna karşılık dünya üzerindeki birçok canlı türü de kaybolmaktadır 21 yy ve sonrasında üzerin de yaşadığımız dünyada az sayıdaki canlı türünden biri insan olacaktır
  20 yy'ın son elli yıllık dönemi insanlık tarihi için bir ivmelenme sürecinin başlangıcıdır Milyonlarca yıllık birikim sonucu insanlık Bilgi Çağına girmiştir Bu çağda insan içinde yaşadığımız güneş sisteminin tüm gezegenlerine egemen olma yolunda dev adımlar atacaktır
  Aklı ile nereden geldiğini ve nereye gitmekte olduğunu keşfetme yolundaki insan, kâmil insan olma yolunda ilerlemektedir Evrendeki her şeyin Yaratanın bir parçası olduğunu bilmekte, kendi de eriştiği mertebe ile onun bir parçası olmaktadır
  Nadir olarak bulduğum boş zamanlarımda geçmişi düşündüğüm de oluyor Babamla yaptığım sohbetlerde bana hep ne kadar çok çalışmam gerektiğini anlatırdı Arada sırada da çocukluk ve gençlik yıllarından bahsederdi İçinde bulunduğumuz gün ile Cumhuriyetin ilk yıllarında kendi çocukluğunu karşılaştırarak örnekler verirdi Aklımda kalanları bugün topar lamaya çalışıyorum Ancak bir elin parmağı kadar farklı konuyu konuştuğumuzu düşünüyorum Sonra kendimi babamın yerine koyuyorum ve ben de oğlumu bir gün karşıma aldığımda kendi gençliğimde yaşadığım konuları anlatmaya başladığımda son yirmi yıldaki teknolojik gelişmeleri sıraladığımda, konuların çokluğundan bu sohbetin saatler süreceğini görüyorum
  İnsan denen bu akıllı yaratık, yarattığı teknoloji ile Evrenin sırlarını algılama yolunda önemli adımlar atmaktadır İçinde yaşadığı sonsuz büyük Evrenden, tutarak hissettiği maddenin sonsuz küçük atomlarına kadar her şeyin varlığının bilincindedir Büyük emeklerle geldiği bu noktada elde ettiği bilgilerin daha bir başlangıç olduğunu bilmekte, bilinmeyenlerin sonsuz kadar çok olduğunu algılamakta, ancak bilinmeyeni keşfetme azmini koruyarak araştırmasına devam etmektedir 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş