Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Dünya üzerindeki ilk resmi gazete hangi ülkede yayımlanmıştır? Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın ilk resmi gazete hangisidir ? sözleşmeli er kanunu resmi gazete İlk gazete

 1. Kayitsiz Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Dünya üzerindeki ilk resmi gazete hangi ülkede yayımlanmıştır?

  Sponsorlu Bağlantılar


 2. Sponsorlu Bağlantılar
  Gazete hakkında ansiklopedik bilgi

  Gazete Alm. Zeitung (f), Fr. Journal (m), gazette (f), İng. Newspaper, daily paper. Siyasi, iktisadi, sosyal, edebi konularda haber ve bilgi vermek, yorumlar yapmak için günlük veya belirli sürelerle çıkarılan yayın.

  İnsanların çeşitli konulardaki gelişmelerden ve olaylardan haberdar olmak arzusu, tarihin çok eski çağlarına uzanır. Gazete, bu arzuyu yazılı olarak ve herkese açık bir şekilde takdim eden bir yayındır.

  Tarihte ilk olarak yazılı haber verme işine, Roma İmparatoru Julius Caesar tarafından tesis edilen ve mühim haberleri halka bildiren Acta Divrna isimli duvar ilanları ile başlandığı kabul edilir. Bunu merkezden taşradaki tanıdıklara yazılan, siyasi, ticari ve sosyal haberleri ihtiva eden günlük mektuplar takib etmiştir. Kanuni Sultan Süleyman zamanında vuku bulan Osmanlı-Venedik harpleri esnasında, Venedik hükümetinin emriyle yazılan ve memleketin muhtelif yerlerinde halka okunarak, harbin seyri hakkında bilgi veren, Venedik Mektupları’nı okuyan kimselere ödenen en küçük Venedik parası “gazetta”dan bugünkü “gazete” kelimesi çıkmıştır. Türkiye’de uzun yıllar “gazete” karşılığı olarak “ceride” kelimesi kullanılmıştır.

  Julius Caesar (M.Ö 100 - 44), Romalı general ve devlet adamı.

  Gelmiş geçmiş devirlerin en parlak savaş komutanlarından ve devlet adamlarından biri sayılan Julius Sezar aynı zamanda yazar olarak da çok ünlüdür.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Matbaanın keşfi ve matbaacılığın günlük iş hayatına girmesi, bugünkü manada gazetenin temeli olmuştur. Günümüz anlayışına uygun ilk gazete (Avisa, Relation Oder Zeitung) Strasburg’da 1609’da Alman diliyle yayınlanmıştır. İlk İngiliz Gazetesi The Weekly News From Italy and Germany (1622) Londra’da; ilk Fransız Gazetesi Gazette (1631)’de Pariste yayınlanmıştır. İtalya’da 1640, Polonya’da 1661, Rusya’da 1702, Amerika’da 1704, İspanya’da 1724 yıllarında ilk gazeteler çıkmıştır. Almanya’da yayınlanan Leipziger Zeitung (1660), İngiltere’de Daily Courant (1702), Fransa’da Journal de Paris (1777) ilk günlük gazetelerdir.

  İlk zamanlar, yalnız çeşitli olaylarla ilgilenen ve bunları halka duyuran gazetelerin siyasi hüviyet kazanmaları İngiltere’de başlamış ve ilk başmakaleler 1704’te basılmıştır. Fransız İhtilali, Fransa ve Almanya’da ilk siyasi gazetelerin çıkmasına sebeb olduğu gibi, siyasi haber ve yorumu da gazeteciğilin temel vasıfları arasına soktu. Bu tarihten itibaren çıkan gazetelerin tamamına yakını siyasidir.

  Almanya Orta Avrupa'da Kuzey Denizi ile Alpler arasında uzanan bir devlet. Doğusunda Çekoslovakya ve Polonya; güneyinde Avusturya, İsviçre; batısında Fransa, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg; kuzeyinde Danimarka ve Kuzey Denizi yer alır. Almanya, birisi Baltık Denizinde, diğeri Kuzey Denizinde iki adaya sahiptir. Baltık Denizindeki Fehmarn Adası 185 km2, kuzeyinde bulunan Sylt Adası ise 99 kilometrekaredir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Türkiye’de ilk gazeteler yabancılar tarafından çıkarılmıştır. Fransız Büyükelçiliği 1797’de İstanbul’da Gazette Française de Constantinople, İzmir’de 1824’te Charles Tricon Smyrnee ve Alexandre Black Spectateur Oriental isimli Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey yarımkürede, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke. Ülke topraklarının büyük bir bölümü Anadolu yarımadasında, kalanı ise Balkan Yarımadası'nın uzantısı olan Trakya'da bulunur. Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi birbirine bağlayan Boğazlar ile Marmara Denizi ve Ege Denizi ile çevrilidir. Komşuları Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, İran, Irak ve Suriye'dir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Fransızca gazeteleri çıkarmışlardır.

  İlk Türk gazetesi Fransızca Hint-Avrupa dillerinden, Fransa ve Fransız uygarlığının etkilediği toplumlar tarafından kullanılan dil.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Takvim-i Vekayi, 11 Kasım 1831’de İstanbul'da önceleri haftalık, daha sonra düzensiz aralıklarla yayımlanan ilk Türkçe resmi gazetedir. Umur-u dahiliye, umur-u hariciye, mevad-ı askeriye, fünun, tevcihat-ı ilmiye, ticaret ve es'ar olarak altı bölümden oluşan gazete Fransızca, Arapça, Rumca ve Ermanice dillerine çevriliyordu. Halkı eğitmek ve devlet kararlarını duyurmak amacıyla çıkarılmıştır (1 Kasım 1831 - 4 Kasım 1922).
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Sultan İkinci Mahmud’un emriyle yayınlanmış, önceleri hem resmi, hem de özel haberlere yer verirken, daha sonra yalnız resmi haberleri yazarak Sultan İkinci Mahmud (1785 - 1839), 20 Temmuz 1785 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci Abdülhamid, annesi Nakşidil Valide Sultan'dır. Orta boylu, geniş omuzlu, beyaz sakallı, zarif ve sevimli yüzlüydü. Diğer Osmanlı padişahları gibi kuvvetli bir tahsil gördü. Öğrenimi ile Sultan Üçüncü Selim padişahlığı sırasında bizzat meşgul olmuştu.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Osmanlı Devletinin resmen ortadan kalkış tarihi olan 4 Kasım 1922 tarihinde son sayısını yayınlayarak kapanmıştır.

  İlk özel Türk gazetesi, 1840 Ağustosunda William Churchill tarafından Osmanlı Devleti, 13. yüzyıl sonlarından 20. yüzyılın ilk çeyreğine değin varlığını sürdüren Türk devleti. Anadolu'da kurulmuş, sınırları tarihi boyunca çok değişmekle birlikte en geniş döneminde bugünkü Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Romanya ye Akdeniz'in doğusundaki adaları, Macaristan ve Rusya'nın bazı kesimlerini, Kafkasya, Irak, Suriye, Filistin ve Mısır'ı, Cezayir'e kadar tüm Kuzey Afrika'yı ve Arabistan'ın bir bölümünü kapsamıştır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Ceride-i Havadis adıyla çıkarılmış, bunu agah Efendinin 21.10.1860 tarihinde çıkardığı
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Tercüman-ı Ahval ve Şinasi’nin 27 Haziran 1862’de yayınladığı 22 Ekim 1860'ta Agah Efendi tarafından çıkarıldı. Önceleri pazar günleri çıkan gazete 22 Nisan 1861'deki 25. sayısıyla birlikte haftada üç gün yayımlanmaya başladı. Gazete zamanla Ceride-i Havadis gazetesiyle rekabet edebilmek için yayınını beş güne çıkardı. Bahçekapı...
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Tasvir-i Efkar gazeteleri takip etmiştir. İlk günlük Türk gazetesi ise; 1864’te Alfred Churchill tarafından Şinasi tarafından İstanbul’da yayımlanan (27 haziran 1862 Temmuz 1867) gazete. Şinasi Avrupa'ya gidince gazetenin yönetimini Namık Kemal üstüne aldı (1865). Namık Kemal de Avrupa'ya gidince (1867) gazete Recaizade Ekrem tarafından yönetildi. 500 Sayı çıktıktan sonra kapandı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Ruzname-i Ceride-i Havadis adıyla çıkarılmıştır.

  Meşrutiyete doğru ve daha sonraki yıllarda her gün bir yenisi ortaya çıkan siyasi gruplarca çıkarılan, sayıları gittikçe artan o günlerin Türkiye gazeteleri arasında Hürriyet, Kelime anlamı "bağımsızlık"tır.Teslimiyetin, kulluğun ve belirlenmenin olmadığını gösterir. Bağımszlık anlamında, hiçbir baskının bulunmadığını ifade eder.Bunlar olumsuzlukların bulunmadığını belirtirler.Bu çerçevede, kişinin kendisi olduğu anlatılmak istenir.Kişi kendisi olarak hareket ettiğine göre iradi bir şekilde davranıyor demektir. Buna göre de, hürriyet ile irade arasında bir ilişki vardır.İnsani varlık ve iradenin mevcut olduğu fikri ortaya çıkar.Yani kişinin tabiiliğini gösterir. Bu ba
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Tercüman-ı Hakikat, Vakit, Vakit, İstanbul'da 1917 - 1959 yılları arasında yayımlanan günlük gazete.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.İbret en ünlülarıdır. (Bkz. Basın)

  Gazete, Özellikle BASIN Alm. Presse, Fr. Presse, İng. Press. Günlük, haftalık, aylık, yıllık gibi belirli veya belirsiz aralıklarla yayınlanan her türlü ceride (gazete), mecmua (dergi), salname (yıllık), broşür ve benzeri yayınların hepsi, matbuat. Bu tür yayınların muhtevasını, haber ve fikir yazıları meydana getirir, baskı makinaları ile çoğaltılarak geniş kitlelere kolayca ulaşma imkanı sağlanır.

  Haber toplama ve bunları çeşitli vasıtalarla insanlara duyurma çalış
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.20. yüzyılın ilk yarısında büyük önem kazanmıştır. Bunda, dünya milletleri arasında gittikçe artan siyasi, askeri, iktisadi ve sosyal münasebet ve mücadelelerin yanısıra, teknolojik gelişmelerin basın hayatına aktarılmasının büyük rolü olmuştur. Ayrıca; başta İngiltere olmak üzere, Avrupa hükümetlerinin gazete kağıdını gazetecilere ucuz ve vergisiz temini, az bir posta ücreti ile dağıtması ve sanayi inkılabı neticesinde ortaya çıkan firma ve mamullerinin reklam ihtiyaçları dolayısıyla gazetelerin maddi gelir sağlamaları, böylece gazete fiyatlarının ucuzlayarak geniş halk kitleleri tarafından okunur olması, gazeteciliği ön plana çıkaran diğer sebeplerdir. Bu arada, demokrasi idarelerinde iktidar mücadelesi yapan partilerin ve icraatlarını beğendirmek isteyen hükumetlerin görüşlerini halka yayarak benimsetmek ve destek sağlamak, kamuoyu (efkar-ı umumiye) teşekkül ettirmek arzularının tahakkuku için gazetelerden faydalanma yolunu seçmeleri de hatırlanmalıdır.

  Bugün dünya ülkelerinde yayınlanan gazeteler iki büyük grupta toplanır. Birinci gruptakiler hür rejimlerle idare edilen ülkelerde, kanun çerçevesinde serbest şekilde yayın yapanlar; ikinci gruptakiler de, doğu bloku (komünist) ülkeler başta olmak üzere diğer totaliter rejimlerin bulunduğu ülkelerde hükümetlerin kontrolünde ve emrinde yayın yapanlar. Ülkemizdeki gazeteler, birinci gruba dahildir ve basın kanunu çerçevesi içinde serbestçe yayın yaparlar.

  Bundan başka gazeteler; bütün memlekete hitab ediyorsa milli; bir bölgeye hitab ediyorsa bölge; bir il veya ilçede yayınlanıyorsa mahalli ve milletlerarası yayın yapıyorsa beynelmilel olarak sınıflandırılır. Konularına göre de; siyasi, iktisadi (ekonomik), edebi, magazin, ihtisas (belli bir meslek), spor gazeteleri olarak ayrılırlar. Öğle üzeri yayınlanan gazetelere akşam; dini bayram günleri gazeteciler cemiyeti tarafından yayınlananlara da bayram gazetesi denir. Yayın sürelerine göre de günlük, haftalık, on beş günlük ve aylık gazeteler vardır. Hitap ettikleri okuyucu yaş ve seviyesi itibarıyla da çocuk, gençlik ve aile gazetesi gibi çeşitleri bulunmaktadır. Duvar gazetesi ise; okullarda öğrenciler tarafından çıkarılan ve Çin’in an’anevi halk haberleşme vasıtası olan özel bir gazetedir.

  İlk zamanlar, daha çok bir toplum hizmeti vermek gayesiyle yayınlanan gazeteler, günümüzde (istisnalar hariç) hemen hemen ticari bir mahiyet almıştır. Gazete sayısının artması ve mesleğin bütün dünyada yaygınlaşarak mensuplarının çoğalması, gazeteleri birbirleriyle rekabete sürüklediği gibi; radyo-TV-video ve diğer haberleşme vasıtalarının gazetelerde bulunmayan üstünlüklerle günlük hayata girmesi de gazeteleri varlıklarını sürdürmek mücadelesine itmiştir. Bazı gazeteler, bu durum karşısında ciddiyet, güvenilirlik ve genel seviyelerini arttırarak okuyucu tarafından aranır olmak yolunu tutarken; bazıları da piyangolar, güzellik müsabakaları, çeşitli oyunlara dayalı yarışmalar tertipleme ve promasyonlarla okuyucularını kendilerine bağlama ve tirajlarını arttırma denemelerine girmişlerdir. Milletlerdeki anlayışlara göre, genel ahlak sınırlarını zorlayan ve tartışmalara sebeb olan yayınlar da bu cümledendir.

  Tiraj bakımından dünyanın en büyük gazetesi Ashai Japonya’da yayınlanmakta ve dağıtımının % 90’ı okuyucuların adreslerine kadar götürülerek elden yapılmaktadır. Türkiye’de bu şekildeki elden dağıtımı ilk defa Türkiye Gazetesi 1982 yılından itibaren gerçekleştirmiştir.

  20. yüzyıl olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.International Herald Tribune, International Herald Tribune, (IHT) Yurtdışında yaşayan Amerika Birleşik Devletleri|ABD vatandaşları için İngilizce yayımlanan günlük gazete.Gazetenin merkezi Paris'tedir, Dünya üzerinde 35 noktada basılır ve 180 ülkede satılır.The New York Times'ın muhabirlerini ve haberlerini kullanır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.The Times, Diğer anlamı|Times
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Le Monde, Le Monde ("Dünya") liberal-sol bir Fransa|fransız günlük gazetedir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Guardian, bkz. The Guardian
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Wall Street Journal,
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Financial Times, Financial Times (FT), uluslarasası İngiliz iş gazetesi. Londra'da günlük yayımlanan bir gazetedir. Periyodik olarak 24 yerde basılır. Financial Times 'ın ana rakibi New York'ta basılan Wall Street Journal gazetesidir. James Sheridan ve kardeşi tarafından 1888 yılında kurulan Financial Times, birçok yıl boyunca bu alanda en iyi olan diğer dört gazeteyle yarıştı. Sonunda 1945 yılında Financial News 'in kurulmasıyla bunlar son buldu. F
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Daily Telegraph, bütün dünyada okuyucu bulan Ünlü gazetelerdendir.

  Ülkemizde;
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Cumhuriyet, Cumhuriyet, hükümet başkanının, kamu tüzel kişiliğini temsil eden bir heyet tarafından belli bir süre için ve belirli yetkilerle seçildiği yönetim biçimidir. Egemenlik hakkının belli bir kişi veya aileye ait olduğu oligarşi kavramının zıttıdır. Aynı zamanda, "Türkiye Cumhuriyeti" örneğinde olduğu gibi, cumhuriyetle yönetilen ülkelere de cumhuriyet adı verilir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Günaydın, Hürriyet, Günaydın" ile ilgili ansiklopedik kullanımlar:
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Milli Gazete, Millî Gazete, Türkiye'de bir gazete. Ekim 1972 yılında İstanbul'da yayın hayatına başladı. Milli Görüş hareketinin yayın organı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Milliyet, Milliyet aşağıdaki anlamlara gelebilir:
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Sabah, Sabah, aşağıdaki anlamlara gelebilir:
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Tercüman,
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Radikal, 1- Temel, mutlak, topyekün ya olan bir şeyi tanımlamak için kullanılan sıfat. 2- Politik sistemde geniş kapsamlı ve temel bir dönüşümün gerekliliğini savunan kişiyi; siyasi yelpazede aşırı uçlarda, ama özellikle de solda yer alan birini tanımlamak için kullanılan politik niteleme.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey yarımkürede, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke. Ülke topraklarının büyük bir bölümü Anadolu yarımadasında, kalanı ise Balkan Yarımadası'nın uzantısı olan Trakya'da bulunur. Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi birbirine bağlayan Boğazlar ile Marmara Denizi ve Ege Denizi ile çevrilidir. Komşuları Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, İran, Irak ve Suriye'dir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Yeni Asya, bkz. Yeni Asya (gazete)

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Yeni Şafak, Vatan ve Zaman ise, belli başlı gazetelerdir. Rapor ve Dünya Türkçe ekonomik gazeteleridir. Fuar ve Medikal, ihtisas gazeteleridir.Türkiye Gazetesi Yayın Topluluğu tarafından İngilizce yayınlanan Made in Turkey hem milli, hem de beynelmilel ekonomik bir gazetedir.

  Gazeteci: Gazete yayınlayan veya gazetede çalışan; işi haber toplamak, yazmak ve çeşitli safha ve şekillerde gazetenin hazırlanmasına, ücret karşılığı iştirak eden kimse. Muhabir, muharrir, yazı işleri müdürü, genel yayın müdürü, istihbarat şefi vs. gibi mesleki isimlerle anılırlar. Bir kimsenin gazeteci sayılabilmesi için her şeyden önce bir gazete veya mevkutede, haber veya fotoğraf ajansında, fikri çalışması bedeni çalışmasından çok olmak üzere ücret karşılığı çalışması lazımdır. Bu şartları taşıyan bir gazetecinin ülkesine göre değişen ve çalıştığı müessese nezdinde ücret isteme, ücretli izin, terfi, başka iş tutma, kıdem gibi çeşitli hakları vardır. Ayrıca bazı kamu imkanlarından tesbit edilen ölçüler içinde faydalanırlar.

  Gazetecilik; ilk yıllarda tamamen meslek içinde öğrenilen bir sanatken bugün bütün dünyada gazetecilik meslek okulları bulunmaktadır. Ancak meslek içinden yetişme ve başka mesleklerden gazeteciliğe geçmek de halen revaçtadır.

  Türkiye’de okullarda ilk gazetecilik eğitim ve öğretimi 1948 yılında Fehmi Yahya Tuna’nın İstanbul’da açtığı lise seviyesindeki gazetecilik okuluyla başlar. İlk resmi Gazetecilik Enstitüsü ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine bağlı olarak 1950 yılında tedrisata başladı. 1965’te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine bağlı Basın Yayın Yüksek Okulu, 1967’de Başkent Özel Yüksek Okulu, 1968’de İzmir Gazetecilik Özel Yüksek Okulu açıldı. Son yıllarda yeni açılan üniversitelere bağlı olarak çeşitli illerde gazetecilik okulları açıldı. İstanbul-Marmara Üniversitesine, Ankara- Gazi Üniversitesine, İzmir- 9 Eylül Üniversitesine, Eskişehir- Anadolu Üniversitesine bağlı olarak Basın-Yayın Yüksek Okulları açıldı. Eskişehir Anadolu Üniversitesine bağlı olarak eğitim yapan okulun ismi İletişim Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildi. Basın Yayın Yüksek Okulu ismi altında eğitim yapan Gazetecilik Okulları, 1991 yılından itibaren İletişim Bilimleri Fakültesi adı altında öğretim yapmaktadır.


  Gazetecilik tabirleri 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş