Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

atatürkten insanlığa yol gösteren sözler eklermisiniz Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın Atatürkten Sonra Kimler Lider Olmuştur İsimleri Atatürkten Sonraki Cumhurbaşkanlarımız Kimlerdir Dünyanın Dolaşılması İnsanlığa Ne

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  Atatürkten İnsanlığa Yol Gösteren Sözler

  Sponsorlu Bağlantılar










 2. Sponsorlu Bağlantılar




  Atatürkten İnsanlığa Yol Gösteren Sözler

  • Nokta-i vahdette(bir noktada) tevazün(eşitlik) edeme¬
  yen kuvay-ı devletin(devlet kuvvetinin) ahengi mesa-
  isinKçalışma ahengini) idameye(sürdürmesine) imkan
  yoktur.

  • Bütün maddi ve manevi varlığını vatan müdafaasına
  hasretmekte teni ve müsamaha gösteren milletler, harp
  ve muharebeyi cidden göze almış ve başarabilecekleri¬
  ne kani olmuş addedilemezler.
  • Başkan olan kimsenin, milletin ülküsüne göre hareket
  etmesi ve milletin psikolojisine vakıf olduktan sonra, o
  milletin meyline tabi olması gerekir.
  • Benden sonra gelecekler, acaba böyle bir ruhla çalıştığı¬
  mı fark edecekler mi? diye bile düşünmemelidir.
  • Benim için dünyada en büyük mükafat, milletimin en
  ufak bir takdir ve iltifatıdır.
  • Bir adam ki büyük olmaktan bahseder, benim hoşuma
  gitmez, bir adam ki memleketi kurtarmak için evvela bü¬
  yük adam olmak lazımdır, der ve bunun için de bir de nu¬
  mune intihap eder, onun gibi olamayınca memleketin
  kurtarılamayacağı kanaatinde bulunur, bu adam değildir.
  • Bir insan memleket ve millete nâfi(faydalı) bir iş yapar¬
  ken nazardan bir an uzak bulundurmamağa mecbur ol¬
  duğu düstur, milletin hakiki temayülüdür(meylidir).
  • Bilgi kuvvettir.
  • Öğretmenden, eğitimciden yoksun ulus, henüz ulus
  adını alma yeteneğini kazanmamıştır.
  • Bu dünyada her şey insanın kafasından çıkar, bir in¬
  san kafasının anlatamadığı hiçbir şeyi düşünemiyo¬
  rum.
  • İnsan gövdesi bir kürsüdür; zeka yeteneğinin korundu¬
  ğu yer başı, üstünde taşımak için kurulmuş kürsü...
  Çünkü temel zekadır.
  • Benim manevi mirasım bilim ve akıldır.
  • Aydınlarımız belki bütün dünyayı, bütün eski ulusları
  tanır, ama kendimizi bilmez.
  • Bilim ve tekniğin dışında yol aramak aymazlıktır(gaf-
  lettir), bilgisizliktir, doğru yoldan sapmadır. Yalnız; bi¬
  limin ve tekniğin yaşadığımız her dakikadaki evreleri¬
  nin evrimini algılamak ve işleyişlerini zamanla izlemek
  şarttır.
  • Bin, iki bin, binlerce yıl önceki bilim ve teknik dilinin
  çizdiği ilkeleri, şu kadar bin yıl sonra bugün, olduğu gi¬
  bi uygulamaya kalkışmak elbette bilim ve tekniğin için¬
  de bulunmak değildir.
  • Bilim ve teknik için hiçbir sınır ve koşul yoktur.
  • Bilim çeviri ile olmaz, inceleme ile olur.
  • Tutuculuk bilgisizliğe dayanır. Bundan dolayı tutucu
  luğu olan bilgisizdir. Bilim, kesinlikle bilgisizliği yener
  O nedenle halkı aydınlatmak gerekir.
  • Dilin ulusal ve zengin olması, ulusal duyguların geliş
  meşinde başlıca etkendir.
  • Öğretmenler her fırsattan yararlanarak halka koşmalı
  halkla birlikte olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnı:
  alfabe okutan bir varlık olamayacağını anlamalıdır.
  • Bir ulus, eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş alan
  larmda ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o za
  ferler kalıcı sonuçlar veremez.
  • Bu dünyada her şey, insan zihninden çıkar. Bir inşa:
  başının anlatamayacağı hiçbir şeyi tasarlayamıyorum.
  • Hayatta en hakiki yol gösterici ilimdir. İlim ve fenni:
  dışında kılavuz aramak gaflettir, bilgisizliktir, doğr
  yoldan sapmadır.
  • Akıl ve mantığın halletmeyeceği mesele yoktur.
  • Her işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan varma
  arzu edilir olmakla beraber, yolun makul, mantıki v
  bilhassa ilmi olması şarttır.
  • Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken bilhass
  mevcudiyeti ile, hakkı ile, birliği ile taarruz eden bih
  mum yabancı anasırla(unsurlar) mücadele lüzumu v
  efkar-ı milliyeyKmilli düşünceler) kemal-i istigrak(faî

  • Ağaç, çiçek ve yeşillik uygarlık demektir.
  • Ormansız vatan olmaz.
  • Ormansız ve ağaçsız toprak vatan değildir.
  • Hissiyat denilen şey aklın, mantığın, muhakemenin çok
  fevkinde(üstünde) bir kuvvet ve kudrete maliktir.
  • Islah-ı hal için hürriyet-i şahsiyesi(kişisel hürriyeti) nez
  edilen(yok edilen) evlad-ı vatanı(vatan evladını) müd-
  det-i cezaiyesi hitamında cemiyet-i beşeriyeye(insanlı-
  ğa) hadim(hizmetçi) olacak bir uzuv olarak yetiştirmek
  lazımdır.
  • İ çtimai hayatın menbaı(kaynağı), asri(modern) aile ha¬
  yatıdır.
  • Maddi ve bilhassa manevi sukut, korku ile acz ile baş¬
  lar.
  • Medeniyetin esası, terkisi ve kuvvetin temeli aile haya-
  tındadır. Bu hayatta fenalık behemehal(mutlaka) içti¬
  mai, iktisadi, siyasi aczi(zayıflığı) mucip olur(icap ed¬
  er).
  • Milletleri muahedelerden(antlaşma, sözleşme) ziyade
  hisler bağlar.
  • Samimiyetin lisanı yoktur, simimiyet kabil-i izah de¬
  ğildir, o, gözlerden ve nasiyelerden(alınlardan) anlaşı¬
  lır.
  • Kızlarını okutmayan ulus, çocuklarını manevi öksüs
  ğe itmiş demektir.
  • Kadının en büyük görevi analıktır. İlk eğitim veri
  yerin ana kucağı olduğu düşünülürse, bu görevin ö
  mi gerekli biçimde anlaşılır.
  • Kadın denilen varlık, kendiliğinden yüksek bir var]
  tır. Onun yoksulluğu olmaz. Kadına yoksul demek,
  nun kucağından kopup gelen tüm insanlığın yoksul
  ğu demektir.
  • Ulusun kaynağı, toplumsal yaşamın temeli olan ka<
  ancak erdemli olursa görevini yerine getirebilir.
  • Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçl
  evlatlar sayesinde olmuştur.
  • Şuna inanmak gerekir ki, dünya yüzünde gördüğüm
  her şey kadının eseridir.
  • Kadın yaşı ne olursa olsun süslenmek ihtiyacındadır.
  • Kadınların umumi ve hususi vazifelerinin başında va
  delik vazifeleri vardır.
  • Kadınlık meselesinde şekil ve kıyafet ikinci dereced
  dir. Asıl mücadele sahası, asıl muzaffer olunması lazı
  gelen saha nur ile, irfan ile, fazilet-i hakikiye(hakiki e
  dem) ile tezeyyün(süslemek) ve tecehhüz(donatma
  etmektir.
  • Milletin menbaı(kaynağı), hayat-ı içtimaiyenin(toplum
  hayatının) esası olan kadın ancak faziletkar(erdemli)
  olursa vazifesini ifa edebilir.
  • Kültür zeminle orantılıdır. O zemin milletin seciyesi-
  dir.
  • Milli kültürümüzü, çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne
  çıkaracağız.
  • Bir millet savaş alanlarında ne kadar zafer elde ederse
  etsin, o zaferin sürekli sonuçlar vermesi ancak kültür
  ordusu ile mümkündür.
  • Bir ulus savaş alanlarında ne kadar zafer elde ederse et¬
  sin, o zaferin sürekli sonuçlar vermesi; ancak kültür or¬
  dusuyla mümkündür.

  • Kültür; okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden
  anlam çıkarmak, uyanmak, düşünmek, zekayı eğitmektir.
  • İnsan, eylem ve çabanın, yani canlılığın anlatımıdır.
  • Cevheri gösterebilmek için çamuru atmak lazımdır.
  • Bir millete müstakil hüviyet ve kıymet veren siyasi var-
  lıkı makinasında, devlet fikir ve ekonomi hayat meka¬
  nizmaları, birbirlerine bağlı ve birbirlerine taabidirler.
  Onun içindir ki, bir milletin kültür seviyesi üç sahada,
  devlet, fikir ve ekonomi sahalarındaki faaliyet ve başa¬
  rıları neticelerinin hasılasıyla ölçülür.
  • Sanatçı, toplumda uzun çalışma ve gayretlerden son
  alanında ilk ışığı hisseden insandır.
  • Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından b
  kopmuş demektir.
  • Ulusların siyasasında ancak çıkarlar vardır. Kimsen
  kimseye dost olamayacağını bilelim.
  • Bir ulusu yaşatmak için bir takım temeller gerekir ve t
  lirsiniz ki, bu temellerin en önemlilerinden biri sanatt
  Bir ulus sanattan ve sanatçıdan yoksunsa tam yaşan
  sahip olamaz. Böyle bir ulus ayağı topal, bir kolu çola
  sakat ve hasta bir kimse gibidir.
  • Bir ulus sanata önem vermedikçe büyük bir felaket
  karşı karşıyadır.
  • Sanat güzelliğin anlamıdır. Bu anlatım, sözle olun
  şiir; sesle olursa müzik; resimle olursa ressamlık, o]
  ma ile olursa heykelcilik, bina ile olursa mima:
  lık... olur.
  • İnsanlar, olgunlaşmak için bazı şeylere muhtaçtır. Bir ı
  lus ki resim yapamaz, bir ulus ki bilimlerin gerektirdi^
  şeyleri yapamaz; itiraf etmeli ki o ulusun ilerleme ye
  lunda yeri yoktur.
  • Hepiniz milletvekili olabilirsiniz... Bakan olabilirsi
  niz... Hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz... Fakat sanal
  çı olamazsınız.
  • Arkadaşı savaştığı ve yardıma muhtaç olduğu bir sıra¬
  da, seyirci kalan komutanlar, arkadaşının mağlubiyeti¬
  ne şahit olabilirlerse de, tarihin amansız eleştirisinden,
  suçlamasından asla kurtulamazlar.
  • Biliyorsunuz ki, savaşmak demek; iki milletin, yalnız i-
  ki ordunun değil, iki milletin bütün varlıklarıyla vuruş¬
  ması demektir.
  • Bir ordunun değeri; subay ve komuta heyetinin değeri
  ile ölçülür.
  • Milletlerin hayatı tehlikeyle karşı karşıya kalmadıkça,
  savaş bir cinayettir.
  • Yaşamak için mücadele şarttır.
  • Yaşam demek savaşım, çarpışma demektir. Yaşamda
  başarı, kesinlikle savaşımda başarılı olmakla mümkün¬
  dür.
  • Zaferi, denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olan şeyi,
  ihtiyacı olduğu zaman, istediği yere nakledebilen ülke
  kazanır.
  • Komutanlar, emir vermiş olmak için emir vermezler.
  Emir verirken, kendini o emri yürütecek olanın yerine
  koymak ve emrin nasıl uygulanıp yürütüleceğini dü¬
  şünmek ve bilmek zorundadır.
  • Bir ordunun özü(cevheri) ne olursa olsun politikaya
  karışırsa, birlikte hareket ve savaşma yeteneğini teme-
  • Gözyaşları, güçsüzlük belirtisidir.
  • Savaş, zorunlu ve hayati olmalıdır. Ulusun hayatı, t
  likeyle karşılaşmadıkça, savaş cinayettir.
  • Hiç bir zafer, gaye değildir. Zafer ancak kendisind
  daha büyük bir gayeyi elde etmek için gereken bir va
  tadır.
  • Her büyük meydan muharebesinden, her büyük zai
  rin kazanılmasından sonra yeni bir alem doğmalıd
  doğar. Yoksa başlı başına zafer, boşa gitmiş bir gayr
  olur.
  • Ben bütün orduların vaziyetini iyice bilmezsem, kene
  ordumu nasıl sevk ve idare edeceğimi tayin edemem.
  • Daima cevherini muhafaza, aklını ve ferasetini(anlayış
  lılık) muhafaza eden bir ordu için mevziin emniyel
  yoktur. Bir asker her yerde muharebe eder, tepenin üs
  tünde, tepenin altında, derenin içinde...
  • Düşmana merhamet acz ve zaaftır. Bu insaniyet göster¬mek değil, insanlık hassasının(niteliklerinin) zevali-ni(sonunu) ilan etmektir.
  • Harp zaruri ve hayati olmalıdır. Hayat-ı memleket teh¬
  likeye ma"ruz kalmayınca harp bir cinayettir.
  • Her manzara, insanın kendi ruhunun ve hissiyatının
  tahrikatı ile mütecelli olur(meydana çıkar). Korkak in¬
  sanlar böyle bir manzarayı korkaklıkla karşılarlar, onun
  mahiyet-i hakikiyesine(gerçek önemine) nüfuz edemez¬
  ler (ulaşamazlar) .



 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş