Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

çoklu zeka kuramı ve asperger sendromu Eğitime yeni bir yaklaşım getiren çoklu zeka kuramı , Howard Gardner tarafından geliştirilmiştir. Gardner , zekayı “problem çözme kapasitesi

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  çoklu zeka kuramı ve asperger sendromu

  Sponsorlu Bağlantılar
  çoklu zeka kuramı ve asperger sendromu

  Eğitime yeni bir yaklaşım getiren çoklu zeka kuramı, Howard Gardner tarafından geliştirilmiştir. Gardner, zekayı “problem çözme kapasitesi ya da değerli bir veya birden çok kültürel yapı ürününe şekil vermek” olarak tanımlamaktadır. Gardner’a göre çoklu zeka kuramının temelinde biyolojik ve kültürel boyutlar yer almaktadır.
  Çoklu zekâ kurmanın dayandığı temel fikirler şöyle özetlenmektedir:
  • Her insan, çeşitli zekâ alanlarının tümüne sahiptir. Ancak her insanda var olan bu alanlar değişik düzeylerde olabilmektedir.
  • Her insan, çeşitli zekâ alanlarından her birini yeterli düzeyde geliştirebilir.
  • Çeşitli zekâ alanları, genellikle bir arada ve karmaşık bir yapıda çalışırlar.
  • Bir insanın herhangi bir alanda zeki olmasının tek değil bir çok yolu vardır.
  Armstrong (1998), “Aslında sınıftaki her öğrenci bir dahidir” demektedir. Ona göre dahilerin; merak, oyun ruhu, hâyâl gücü, yaratıcılık, şüphecilik, bilgelik, mucitlik, zindelik, duyarlılık, esneklik, mizahilik, neşelilik gibi bazı özellikleri vardır.Eğer öğretmenler öğrencilerin dahiliklerini ortaya çıkarmak istiyorlarsa sınıf içinde ve dışında onların bu niteliklerini geliştirecek etkinlikler düzenlemeye özen göstermelidirler.(Gürkan, 2001)
  Çoklu zeka teorisi, insan zekasının dünyadaki içeriğe (örneğin, çeşitli olgulara, olaylara, seslere veya nesnelere) nasıl tepkide bulunduğunu ve bu içeriği nasıl içselleştirip zihinde yorumladığını açıklamaya çalışır. Dolayısıyla, çoklu zeka teorisi açısından bakıldığında, zeka çok yönlü bir kapasitedir, bir potansiyeldir veya bir yetidir. Ayrıca, zeka bir bireyin genetiksel kalıtımıyla olduğu kadar, bu bireyin ekolojik ve kültürel çevresiyle olan tecrübe ve deneyimlerle şekillenir (Saban, 2002).
  ÇOKLU ZEKA ALANLARI
  Gardner’in ileri sürdüğü sekiz türdeki zeka alanları şunlardır:
  1. Sözel dil zekası: Sözel dil zekası, bir bireyin kendi dilene ait kavramları bir masalcı, bir konuşmacı veya bir politikacı gibi sözlü olarak ya da bir şair, bir yazar gibi yazılı olarak etkin bir biçimde kullanabilmesi kapasitesidir. Bu türdeki zeka, bir insanın kendi dilini gramer yapısına, sözcük dizimine ve vurgusuna ve kavramları da kastettikleri anlamlarına uygun olarak büyük bir ustalıkla kullanmayı gerektirir.
  Sözel dil zekası güçlü olan bir öğrencinin bazı özellikleri şunlardır:
  1. Diğer öğrencilerden daha iyi yazar.
  2. Uzun hikayeler ve fıkralar anlatır.
  3. İsimler, yerler ve tarihler hakkında iyi bir hafızaya sahiptir.
  4. Başkaları ile yüksek düzeyde sözel iletişime girer.
  5. Yaşına uygun kelimeleri doğru bir şekilde telaffuz eder.
  6. Yaşına göre iyi bir kelime haznesine sahiptir.
  7. Tekerlemeleri, anlamsız ritimleri ve kelime oyunlarını çok sever.
  8. Kitap okumayı çok sever.
  9. Öğrendiği yeni kelimeleri anlamlarına uygun olarak konuşma veya yazı dilinde kullanır.
  10. Dinleyerek öğrenmeyi sever.
  2. Mantıksal Matematiksel Zeka: Mantıksal matematiksel zeka, mantık kurallarına, neden-sonuç ilişkilerine, varsayımları oluşturmaya, sorgulamaya ve bunlara benzer soyut işlemlere karşı çok duyarlıdır. Mantıksal matematiksel zekası güçlü olan bireyler, nesneleri belli kategorilere ayırarak, olaylar arasında mantıksal ilişkiler kurarak, nesnelerin belli özelliklerini sayısallaştırarak ve hesaplayarak ve olaylar arasındaki birtakım soyut ilişkiler üzerinde kafa yorarak en iyi öğrenirler.
  Mantıksal-matematiksel zekası güçlü olan bir öğrencinin bazı özellikleri şunlardır:
  1. Olayların oluşumu ve işleyişi hakkında çok soru sorar.
  2. Sayılarla çalışmayı ve hesaplama yapmayı çok sever.
  3. Matematik dersini çok sever.
  4. Mantıksal bulmacaları çözmeyi ve satranç veya dama gibi çeşitli stratejik oyunları oynamayı çok sever.
  5. Nesneleri kategorilere ayırmayı veya olayları belli bir mantıksal ilişki içinde düzenlemeyi çok sever.
  6. Matematiksel hesaplama oyunlarını çok sever.
  7. Bilgisayar oyunlarını ilginç bulur.
  8. Fen bilgisi dersinde deney yapmayı ve yeni şeyler denemeyi sever.
  9. Yaşıtlarına kıyasla soyut düşünebilme ve sebep-sonuç ilişkisi kurabilme kabiliyetleri çok iyi gelişmiştir.
  10. Makinelerin nasıl çalıştığına dair çok soru sorar.
  3. Görsel-Uzaysal Zeka: Bu zeka alanı, bir bireyin çevresini objektif olarak gözlemlemesi, algılaması, değerlendirmesi ve bunlara bağlı olarak da dış çevreden edindiği görsel ve uzaysal fikirleri grafiksel olarak sergilemesi kabiliyetlerini içerir. Görsel-uzaysal zekaya sahip insanlar; yer, zaman, renk, çizgi, şekil, biçim ve desen gibi olgulara ve bu olgular arasındaki ilişkilere karşı hassas ve duyarlıdırlar.
  Görsel-uzaysal zekası güçlü olan bir öğrencinin bazı özellikleri şunlardır:
  1. Renklere karşı çok hassas ve duyarlıdır.
  2. Haritaları, çizelgeleri, diyagramları veya tabloları sadece düz metinden oluşan yazılı materyallerle kıyasla daha kolay okur ve anlar.
  3. Sanat içerikli etkinlikleri çok sever.
  4. Arkadaşlarına oranla daha çok hayal kurar.
  5. Yaşına gore yüksek düzeyde beceri gerektiren resimleri çizer.
  6. Filmleri, slaytları ve benzeri diğer görsel sunuları izlemeyi sever.
  7. Yaşına göre ilginç üç boyutlu yapılar veya modeller oluşturur.
  8. Okurken kelimelere oranla resimlerden daha çok öğrenir.
  9. Varlıkların görsel imgelerini çok iyi ve net olarak hatırlar.
  10. Okuma materyallerine sık sık karalamalar yapar.
  4. Müziksel-Ritmik Zeka:Bu zeka alanı, bir bireyin müziksel olarak düşünmesi ve belli bir olayın oluş biçimini, seyrini veya düzenini müziksel olarak algılaması, yorumlaması ve iletişimde bulunması olarak tanımlanabilir.
  Müziksel-ritmik zekası güçlü olan bir öğrencinin bazı özellikleri şunlardır:
  1. Şarkıların melodilerini çok iyi hatırlar.
  2. Güzel şarkı söyleyebilme sesine ve yeteneğine sahiptir.
  3. Bir müzik aletini çok iyi çalar ya da çalmayı çok ister.
  4. Müzik dersini çok sever.
  5. Konuşurken veya hareket ederken elleri ve ayakları ile ritim tutar.
  6. Ders çalışırken farkında olmadan masaya vurarak ritim tutar.
  7. Çevresindeki seslere karşı aşırı duyarlı ve hassastır.
  8. Bir şarkı duyduğunda farkında olmadan ona eşlik eder.
  9. Ders çalışırken veya birşey öğrenirken müzik dinlemekten çok hoşlanır.
  5. Bedensel-Kinestetik Zeka: Bedensel zeka alanı, bir bireyin bir problemi çözmek, bir model inşa etmek veya bir ürün meydana getirmek için vücudunun belli organlarını (örneğin ellerini, parmaklarını) kullanabilme kapasitesidir. Bedensel-kinestetik zeka alanı, koordinasyon, denge, güç, esneklik ve hız gibi bazı fiziksel yetenekleri ve bu yeteneklerin hepsinin bir arada işlemesini sağlayan devinimsel nitelikteki bazı özel becerileri de içermektedir. Bedensel-kinestetik zeka alanı güçlü olan insanlar, en iyi yaparak yaşayarak, hareket ederek ve ilk elden tecrübe edinerek öğrenirler.
  Bedensel-kinestetik zekası güçlü olan bir öğrencinin bazı özellikleri şunlardır:
  1. Bir veya birden fazla sportif alanda başarılıdır.
  2. Bir yerde uzun sure kaldığında hareket etmeye ve kımıldamaya başlar.
  3. Başkalarının jest, mimik ve yüz ifadelerini kolaylıkla taklit eder.
  4. Gördüğü her nesneyi dokunarak inceleme ve analiz etme eğilimindedir.
  5. El becerisi gerektiren etkinliklerde çok başarılıdır.
  6. Kendini veya meramını anlatmada kendine özgü dramatik bir yolu vardır.
  7. Çamurla oynamayı, yontmayı veya diğer devinimsel nitelikteki etkinliklere katılmayı sever.
  8. Bir şeyi parçalarına ayırmayı ve parçaları tekrar birleştirmeyi çok sever.
  9. Bir şeyi en iyi yaparak ve yaşayarak öğrenir.
  6. Sosyal Zeka: Sosyal zeka, bir insanın çevresindeki insanların duygularını, isteklerini ve ihtiyaçlarını anlama, ayırt etme ve karşılama kapasitesidir. Sosyal zekası güçlü olan kimselerin bir grup içerisinde grup üyeleri ile işbirliği yapma, onlarla uyum içinde çalışma ve bu kişilerle etkili olarak sözlü ve sözsüz iletişim kurma gibi yetenekleri söz konusudur.
  Sosyal zekası güçlü olan bir öğrencinin bazı özellikleri şunlardır:
  1. Arkadaşlarıyla ya da akranlarıyla sosyalleşmeyi çok sever.
  2. Grup içerisinde doğal bir lider görünümündedir.
  3. Problemi olan arkadaşlarına her zaman yardım eder.
  4. Dışarıda iken kendi başının çaresine bakabilir.
  5. Başkaları ile birlikte ders çalışmayı veya oyun oynamayı çok sever.
  6. En az iki veya üç yakın arkadaşı vardır ve onları sık sık arar.
  7. Başkaları daima onunla birlikte olmak ister.
  8. Başkalarına selam verir, onların hatırlarını sorar ve onları önemser.
  9. Empati yeteneği çok iyi gelişmiştir.
  10. Bir şeyi başkalarıyla işbirliği yaparak, onlarla paylaşarak ve onlara öğreterek öğrenmeyi sever.
  7. İçsel Zeka: İçsel zeka, bir kişinin kendisini tanıması ve kendisi hakkında sahip olduğu bu bilgi ve anlayış ile çavresinde uyumlu davranışlar sergilemesi yeteneğidir. Bu zeka türü ile bir kişinin kendisini objektif olarak değerlendirmesi, sahip olduğu duyguların, ihtiyaçların veya amaçların farkında olması, kendisini iyi disipline etmesi ve kendisine güvenmesi gibi yetenekler kastedilir.
  İçsel zekası güçlü olan bir öğrencinin bazı özellikleri şunlardır:
  1. Bağımsız olma eğilimindedir.
  2. Kendisinin zayıf ve güçlü yanları hakkında gerçekçi bir görüşe sahiptir.
  3. Yalnız başına oynamaya veya ders çalışmaya bırakıldığında daha başarılıdır.
  4. Hakkında çok fazla bahsetmediği en az bir ilgisi veya hobisi vardır.
  5. Hayattaki amacının ne olduğuna dair iyi bir anlayışa sahiptir.
  6. Duygularını, hislerini ve düşüncelerini açık ve net bir şekilde dile getirir.
  7. Hayattaki başarılarından ve başarısızlıklarından ders almasını bilir.
  8. Kendine güveni yüksektir.
  9. Yaptığı işin bilincindedir ve başkalarına pek fazla akıl danışmaz.
  10. Kendine saygısı yüksektir.
  8. Doğacı Zeka: Doğacı zekası güçlü olan insanlar, sağlıklı bir çevre oluşturma bilincine sahiptirler ve çevrelerindeki doğal kaynaklara, hayvanlara ve bitkilere karşı çok meraklıdırlar. Doğacı zekası güçlü olan bir öğrencinin bazı özellikleri şunlardır:
  1. Doğaya, hayvanat bahçelerine veya tarihsel müzelere olan gezileri çok sever.
  2. Doğa olaylarına karşı çok hassas ve duyarlıdır.
  3. Ekolojik çevreyi, doğayı, bitkileri veya hayvanları içeren konuları işlerken çok meraklanır.
  4. Sınıfta hayvan hakları veya çevreyi koruma ile ilgili ateşli konuşmalar yapar.
  5. Kuş beslemek, kelebek ve böcek koleksiyonu oluşturmak gibi doğa ile ilgili projelere katılmayı çok sever.
  6. Doğayı ve canlıları içeren konularda çok başarılıdır.
  7. Toprakla oynamayı ve bitki yetiştirmeyi çok sever.
  8. Mevsimlere ve iklim olaylarına karşı çok ilgilidir.
  9. Çevre bilinci çok iyi gelişmiştir

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Asperger sendromu ile otizm aynı şey mi?
 3. Asperger sendromu nedir
 4. Bilgi Asperger sendromu ile otizm aynı şey mi?
 5. Bilgi Asperger sendromu nedir?
 6. asperger sendromu (önemli)
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş