Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Edebi Kavramlar - Paragraflarda En çok Karşılaşılan Kavramlar PARAGRAFLARDA EN ÇOK KARŞILAŞILAN KAVRAMLAR: Açıklık: Yazının herkes tarafından anlaşılır olmasıdır. Akıcılık: Yazının okunuşunda zorlanma olmaması ,

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Edebi Kavramlar - Paragraflarda En çok Karşılaşılan Kavramlar

  Sponsorlu Bağlantılar
  Edebi Kavramlar - Paragraflarda En çok Karşılaşılan Kavramlar


  PARAGRAFLARDA EN ÇOK KARŞILAŞILAN KAVRAMLAR:

  Açıklık: Yazının herkes tarafından anlaşılır olmasıdır.

  Akıcılık: Yazının okunuşunda zorlanma olmaması, yazının rahat okunabilmesidir.

  Aktüel: *Güncel. *Yakın zamanda gerçekleşmiş olan…

  Anaç: *Yemiş verecek durumdaki ağaç. *Yavru yetiştirecek duruma gelmiş olan hayvan.
  *İri, kart. *Verimli.

  Arı dil: Sade, Öz Türkçe.

  Basmakalıp: Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan, harcıâlem, klişe.

  Benzetme: Bir şeyin niteliğini anlatmak için o niteliği eksiksiz taşıyan bir şeyi örnek olarak gösterme işi, benzeti, teşbih.

  Betimleme: Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma, tasvir.

  Bezgin: Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş.

  Biçim: Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil.

  Bilinç: İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur.

  Biyografi: Bir kimsenin hayatını konu alan yazılardır.

  Bulgu: Araştırma verilerinin çözümlenmesinden çıkarılan bilimsel sonuç, netice.

  Çağdaş: *Aynı anda yaşayan. *Çağın şartlarına uygun yaşayan.

  Çevirmen: Bir yazıyı veya konuşmayı bir dilden başka bir dile çeviren kimse, çevirici, dilmaç, tercüman, mütercim.

  Dağarcık: Bellek. Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü. Bilgi.

  Deneme: Herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım içinde sunulan düz yazı türü.

  Devinim: Hareket.

  Didaktik: Öğretici.

  Doğallık: Olduğu gibi yansıtma durumu. Süse, sanata girmeden anlatma.

  Doğaüstü: Doğa yasalarına uymayan, doğa yasalarıyla açıklanamayan, tabiatüstü.

  Duruluk: Gereksiz sözcüklere yer vermeme. En kısa yoldan aktarma.

  Duyarlık: Duyum ve duyguları algılayabilme yeteneği, hassaslık, hassasiyet.

  Duyu: İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, duyum.

  Duyuş: Seziş. Sezme işi.

  Düş: Gerçekleşmesi istenen şey, umut. Gerçek olmayan şey, imge, hayal.

  Düşsel: Düş ile ilgili, hayalî.

  Düşünsel: Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan, fikrî.

  Düzyazı: Şiir olmayan söz ve yazı, nesir, mensur, inşa.

  Ebru: Kâğıt süslemeciliğinde kitre, kola vb. yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya damlatılarak yapılan ve kâğıda geçirilen süs.

  Eleştiri: Bir edebiyat veya sanat eserini her yönüyle anlaşılmasını sağlamak ve değerlendirmek amacıyla yazılan yazı türü, tenkit, kritik.

  Eleştirmen: Eleştiri yazıları yazan kimse, eleştirmeci, tenkitçi, münekkit.

  Estetik: Sanatta ortaya konulan güzellik.

  Evrensel: Bütün insanlığı ilgilendiren, âlemşümul, cihanşümul, üniversal.

  Fantastik: Gerçekte var olmayan, gerçek olmayan, hayalî.

  Gerçeküstü: Gerçeği aşan, gerçeğin üstündeki gerçek, sürrealite.

  Göreceli: Kesin olmayan, kişiden kişiye değişebilen.

  Gözlem: Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede.

  Güncel: O gün yada yakın zaman aralığında geçen her şey.


  İçerik: Sözlü veya yazılı anlatımda verilmek istenen öz, düşünce, duygu ve imgelerin bütünü.

  İçgüdü: Doğuştan gelen.

  İçtenlik: Yapmacıksız, içten geldiği gibi anlatma.

  İmbik: Damıtmaya yarayan, damıtma işinde kullanılan araç, damıtıcı.

  İmge: Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, hayal, imaj, hülya.

  İnandırıcılık: Anlatılanların doğru olduğuna inanılmasının sağlanması.

  İrdelemek: Bir konunun incelenmesi ve eleştirilmesi gereken bütün yönlerini birer birer incelemek, araştırmak, tetkik ve tetebbu etmek, mütalaa etmek.

  İroni: Söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etme. Gülmece.

  İşlev: Görev, fonksiyon.

  İzlenim: Bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba, imaj.

  Kanı: İnanç, düşünce, kanaat.

  Karakter: Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse.

  Kaygı: Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa.

  Kesit: Ayırıcı özellikleriyle belirlenen süreç, bölüm.

  Kişisel: Kişi ile ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı olan, şahsi, zatî.

  Köken: Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim, neden veya yer, menşe.

  Kuram: Belirli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü. Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü, nazariye, teori.

  Kurgu: Uygulamaya geçmeyen yalnız bilmek ve açıklamak amacını güden düşünce.

  Kültür: Bir topluma özgü düşünce ve sanat eserlerinin tümü.

  Kültürel: Kültüre ilişkin, kültürle ilgili.

  Lirik: Çok etkili, coşkun, genellikle kişisel duyguları dile getiren.

  Mistik: Açıklanamayan, akıl dışı.

  Nesnel: Objektif, yorumsuz, herkesçe aynı kabul edilen.

  Olgu: Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa. Edebî eserlerde olayı geliştiren davranış, iş.

  Ölçüt: Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kıstas, mısdak, kriter.

  Öz eleştiri: Bir kişinin kendi davranışları üzerine yönelttiği eleştiri, otokritik.

  Özgü: Birine veya bir şeye ait olan.

  Özgünlük: Başkasına benzememe, ayırt edilebilme.

  Özlülük: Az sözle, çok şey anlatma.

  Özümlemek: Herhangi bir şeyi öz malı durumuna getirmek, benliğine yerleştirmek.

  Özümsemek: Herhangi bir şeyi öz malı durumuna getirmek, benliğine yerleştirmek.

  Özveri: Bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçme, fedakârlık.

  Realite: Gerçek.

  Sağduyu: Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim.

  Salt: İçine, kendisine yabancı hiçbir şey karışmamış, arı. Yalnızca. Duru.

  Saptamak: Bir şeyi belirgin kılmak, tespit etmek.

  Sav: İddia, savunulan düşünce.

  Sentez: Yalından karmaşık olana, külliden cüziye, zorunludan olasıya, ilkeden onun uygulanmasına, genel yasadan bireysel duruma, nedenden etkiye, öncülden varılan sonuca giden düşünme biçimi, bireşim, terkip.

  Sezgi: Sezme yeteneği, feraset. Açık bir kanıt olmaksızın, olmuş veya olacak bir şeyi anlamak, kestirmek, hissetmek.

  Söz Dağarcığı: Bir dilde kullanılan veya bir kimsenin bildiği, kullandığı sözlerin bütünü, söz varlığı, vokabüler, kelime hazinesi.

  Süreç: Devam eden zaman. Birbirini takip eden olaylar dizisi.

  Şematik: Bir edebiyat eserinin, bir tasarının planı, biçimi.

  Tekdüzelik: Tekdüze olma durumu, yeknesaklık, biteviyelik, monotonluk.

  Tema: Öğretici veya edebî bir eserde işlenen konu, düşünce, görüş.

  Terim: Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime.

  Tip: Hikâye, roman, tiyatro gibi uzun anlatıma dayalı edebî eserlerde kişi kadrosu içinde yer alan ve belli bir düşüncenin, topluluğun zihniyetini ve ideolojinin temsilciliğini yüklenen kişi.

  Tutarlılık: Anlatılanların birbirini tutması, birbiriyle çelişmemesi.

  Tutku: Güçlü istek ve eğilimin yöneldiği amaç.

  Tutum: Tutulan yol, davranış.

  Üslup: Sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliği veya bir türün, bir çağın kendine özgü anlatış biçimi, biçem, tarz, stil.

  Varsayım: Bir an için var olduğunu düşünme.

  Virtüöz: Herhangi bir müzik aracını büyük ustalıkla çalabilen sanatçı.

  Yalınlık: Açık, süsten ve zorlamadan uzak, kolayca anlaşılabilen anlatım, sadelik.

  Yapıt: Bir emek sonucunda ortaya konulan ürün, eser.

  Yazım: Bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi, imla.

  Yazın: Olay, duygu, düşünce ve hayallerin dil aracılığı ile biçimlendirilmesi sanatı.

  Yazınsal: Edebî.

  Yeğlemek: Diğerlerinden daha üstün görüp bir şeye yönelmek, yeğ tutmak, tercih etmek.

  Yeti: Bir işi yapabilme gücü.

  Yetkin: Gerekli seviyeye ulaşmış, mükemmel.

  Yorum: Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir.

  Zanaat: El ustalığı isteyen işler.

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. ibadet ile ilgili kavramlar
 3. Okul Öncesi Kavramlar
 4. Hac ibadeti ile ilgili kavramlar
 5. Zekat İle İlgili Kavramlar
 6. ramazan ayı ile ilgili kavramlar
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş