Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Deneme Sınavı aöf sosyoloji dersleri - aöf Atatürk ilkeleri ve inkilap tarihi test soruları 1. Bir insan topluluğunun belirli bir
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 1      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Deneme Sınavı

  Sponsorlu Bağlantılar
  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Deneme Sınavı

  aöf sosyoloji dersleri - aöf Atatürk ilkeleri ve inkilap tarihi test soruları
  1. Bir insan topluluğunun belirli bir zaman içerisinde her alanda ürettiği maddi ve manevi değerlere ne ad verilir?

  Kültür
  Devrim
  Üretim
  Devlet
  Ahlak

  2. Aşağıdakilerden hangisi kabilelerin devlet düzenine geçmesini sağlayan etkenlerden biri değildir?

  Aynı inanca sahip olduklarını anlamaları
  Aynı bey yada kral etrafında toplandıklarını görmeleri
  Düşmanlarının ortak olduğunu anlamaları
  Aynı dili konuştuklarını anlamaları
  Ortak ekonomik çıkarlarının olduğunu görmeleri

  3. Türk tarihinde siyasal özgürlükler uğrunda ilk örgütlü mücadele aşağıdakilerden hangisi tarafından verilmiştir?

  I. Müdafaa-i Hukuk Grubu
  Ayanlar
  İslam İhtilal Komitesi
  Genç Osmanlılar
  İttihat ve Terakki Cemiyeti

  4.

  Siyasal partilerin kurulması döneminin açılması
  Meclis-i Mebusanın yetkilerinin artırılması
  Hükümetin meclise karşı sorumluluğunun kabul edilmesi
  Padişahın yasama yetkisinin daraltılması
  Türkiye'yi parlamenter sisteme taşıyan bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisi ile olmuştur?

  1961 Anayasası ile
  1876 Kanun-u Esâsi'nin ilanı ile
  1909 Anayasa değişikliği ile
  1924 Anayasasının ilanı ile
  1921 Teşkilât-ı Esâsiye Kanunu ile

  5. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesi sonucu açılan cephelerden biri değildir?

  Filistin cephesi
  Çanakkale cephesi
  İran cephesi
  Irak cephesi
  Doğu cephesi

  6. 19. yüzyılda büyük anlaşmazlıklar içinde bulunmayan ve dünyayı aralarında bölüşüp iyi-kötü geçinen emperyalist devletler arasındaki varolan dengenin bozulmasına yol açan en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?

  İngiltere'nin güçlü bir donanma oluşturması
  Balkan Yarımadası'nda kurulan devletler arasında rekabetin başlaması
  Fransa'nın Almanya'dan toprak talep etmesi
  Amerika'nın yansızlık politikasına son vermesi
  Alman İmparatorluğu'nun kurulması

  7. I. Dünya Savaşı sonrasında Almanya'nın pek çok toprağını yitirmesine ve ağır mali yükümlülükler altına girmesine neden olan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

  Paris Barış Antlaşması
  Berlin Barış Antlaşması
  Mondros Mütarekesi
  Versay Barış Antlaşması
  Gümrü Antlaşması

  8. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonunda Almanya'nın içine düştüğü durumlardan biri değildir?

  Sanayisini ve ordusunu sınırlamak zorunda kalması
  Toprak kaybetmesi
  Tam demokratik bir yönetimin kurulması
  Cumhuriyet'in ilan edilmesi
  Ağır mali yükümlülükler altına girmesi

  9. Ermeniler tarafından Doğu Anadolu'ya yöneltilecek tehditlere karşı askeri ve siyasal bir kuruluşun örgütlenmesi kararı aşağıdakilerin hangisinde ele alınmıştır?

  İslam İhtilali Komitesi'nde
  Amasya Tamimi'nde
  Kars İslam Şurası'nda
  Amasya Görüşmeleri'nde
  Vilâyatı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti'nde

  10. Mustafa Kemal Paşa'nın Hükümetin onayı ve padişahın iradesi ile 9. Ordu Müfettişliğine atanması ile gerçekleştirmek istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

  Türklerin kurduğu direnme örgütlerini ortadan kaldırmak
  Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki asayişin sağlanması ile İngiliz tehdidinden kurtulmak
  Anadolu'da ulusal bir mücadele başlatmak
  Yetki bölgesindeki Osmanlı ordularının terhisini önlemek
  Ordu ve halk elinde bulunan silah ve cephaneyi güvenli depolarda koruma altına almak

  11. Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi öncesinde Damat Ferit Paşa'nın kongreyi engellemek amacıyla uygulamaya koymak istediği taktiklerden biridir?

  Ali Galip'i Mustafa Kemal Paşa'ya suikast amacı ile göndermek
  Mustafa Kemal Paşa'nın İngiliz ajanı olduğu propagandası yapmak
  Doğu Anadolu'daki Ermenileri kongre aleyhinde kışkırtmak
  Ege bölgesinde ilerleyen Yunanlılarla bir anlaşma yaparak makul bir çizgide durmalarını sağlamak
  Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu Müfettişliği görevinden alınmasını sağlamak

  12. Aşağıdakilerden hangisi Doğu illerinin temsilcilerinden oluşan bir kongrenin Erzurum'da yapılmasının yararlarından biri değildir?

  İstanbul Hükümeti'nin Erzurum'da yapılacak bir kongreye müdahele edebilecek bir olanağa sahip olmaması
  Erzurum ile birlikte önemli bazı Doğu illerinin henüz işgal edilmemiş olması
  Kongre sonucu oluşacak örgütün Ermeni saldırıları karşısında savunma için 15. kolorduya daha çabuk yardım sağlayabilecek olması
  Erzurum'da elde edilecek başarının Sivas'ta toplanması planlanan kongreye büyük moral olacağı düşüncesi
  Yurttaki tek derli toplu askeri gücün Erzurum'da bulunması dolayısıyla burada bütün yurda örnek olacak bir örgütlenme modelinin kurulabilecek olması

  13. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  Zaferden sonra rejimin ilk siyasal partisine dönüşmesi
  İttihat ve Terakki Partisi'nin varlığını yitirmesinden sonra doğan boşluğu doldurmuş olması
  İslamist ve turancı bir anlayışla ülkeyi kurtarmayı hedeflemesi
  Siyasal bir parti olmamakla beraber amaca ulaşmak için izlediği yolun siyasal bir nitelik taşıması
  Osmanlı Dernekler Yasası'na göre kurulup etkinlikte bulunmuş olan tüzel bir niteliğe sahip olması

  14. Türk tarihinde ilk düzenli siyasal örgütlenme aşağıdakilerden hangisidir?

  Heyet-i Temsiliye
  Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
  Cumhuriyet Halk Fırkası
  Meclis-i Mebusan
  İttihat ve Terakki Cemiyeti

  15. İlk TBMM'nin vatana ihanet yasasını kabul etmesi ve İstanbul Hükümeti'ni tanımaması aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

  Güçler birliği sistemini benimsediğinin
  Kararları oybirliği ile aldığının
  Saltanat sistemini kaldırdığının
  Kendisinin üstünde bir güç tanımadığının
  İç ayaklanmaları bastırdığının

  16. İlk TBMM'de çeşitli zümre ve grupların oluşmasının ikinci mecliste yol açtığı gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

  Mecliste birlik ve beraberliğin sağlanması
  Güçler birliği ilkesinin kabul edilmesi
  Muhalefetin engellenmesi
  Siyasal partilerin kurulması
  Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurulması

  17. Osmanlı İmparatorluğu içinde yaşayan Ermenilere bağımsız bir devlet kurma hakkını veren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

  Londra Antlaşması
  Brest-Litowsk Antlaşması
  San-Remo Antlaşması
  Sevr Antlaşması
  Berlin Antlaşması

  18. Sevr Antlaşması ile ilgili bir değerlendirme yapıldığında aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılmaz?

  Güneydoğu Anadolu'nun bir bölümünde Anlaşma Devletleri denetiminde yeni devletler kurulacağı
  Ege Bölgesinin yönetiminin Yunanistan'ın eline geçtiği
  Misak-ı Milli sınırları içinde bir Osmanlı Devleti'nin bırakılmış olduğu
  Azınlıkların Türklerden daha fazla haklara sahip olduğu
  Osmanlı Devleti'nin İstanbul üzerindeki egemenliğinin sona erdiği

  19. Aşağıdakilerden hangisi Birinci İnönü Zaferi'nin sonuçlarından biri değildir?

  Anlaşma Devletleri ile görüşme masasına oturulabileceğini göstermesi
  TBMM'nin otorite ve saygınlığının artması
  TBMM ile kurulan düzenin sağlam ve kalıcı olduğunun anlaşılması
  TBMM Hükümetine Sovyetler gibi sağlam bir bağlaşık kazandırması
  Anlaşma Devletleri arasındaki çekişmelerin su yüzüne çıkması

  20. İtalyanların işgal ettiği bölgede bir işgal gücü gibi davranmayıp sempati toplamak ve bu yolla ekonomik nüfuz kurmak şekline dönüşen siyasetinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  Anadolu'daki hükümet ile iyi ilişkiler kurarak bölgenin denetiminin kendisine verilmesini sağlamak istemesi
  Ege Bölgesi'nin Yunanlılara verilmesi
  İşgal ettiği bölgede bir koloni kurmak istemesi
  İşgal eylemine yavaş yavaş son vermek istemesi
  italya'nın işgal bölgesindeki Fransızlarla nüfuz mücadelesine girmesi

  21. Anlaşma Devletleri birliklerinin barış imzalanıncaya kadar İstanbul ve Boğazlar'da varlıklarını sürdürecekleri koşulu aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?

  Ankara Antlaşması'nın
  Londra Antlaşması'nın
  Mondros Ateşkes Antlaşması'nın
  Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın
  Moskova Antlaşması'nın

  22. Saltanat hangi tarihte kaldırılmıştır?

  1922
  1920
  1921
  1923
  1919

  23. Musul-Kerkük üzerine bir askeri hareket yapılmasını engelleyen olay aşağıdakilerden hangisidir?

  Menemen olayı
  Çok partili siyasal sisteme geçilmesi
  Atatürk'e suikast girişiminde bulunulması
  Şeyh Sait Ayaklanması
  Çerkez Ethem olayı

  24. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası "Parti dinsel düşüncelere ve inançlara saygılıdır" maddesini programına almakla hangi tarihsel ve toplumsal gerçeği kavrayamadığını göstermiştir?

  Evrimsel yolla demokrasinin gelişmesi için gerekli altyapının kurulamayacağını
  Evrimsel gelişmenin dinsel kalıplar içinde sürüp gitmesi gerektiğini
  Türk toplumunun evrimsel gelişmeyi sağlayamadığı için devrime gittiğini
  Bir siyasal partinin dinsel inançlara saygılı olmasının hiçbir biçimde kınanamayacağını
  Çağdaşlaşma karşıtı düşüncelerin parti içinde yuvalanabileceğini

  25. Türk halkına sendikalaşma olanağının verildiği işçiye grev ve toplu sözleşme hakkının tanındığı ilk anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

  1924 Anayasası
  1909 Anayasası
  1921 Anayasası
  1982 Anayasası
  1961 Anayasası

  26. TBMM'nin "kuruculuk" niteliği aşağıdakilerden hangisi ile sona ermiştir?

  1924 Anayasası ile
  1923 Anayasa değişikliği ile
  1961 Anayasası ile
  1982 Anayasası ile
  1921 Anayasası ile

  27. Cumhuriyetin ilanından sonraki ilk önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?

  Halifeliğin kaldırılması
  Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması
  Şeyh Sait Ayaklanması
  Saltanatın kaldırılması
  Takrir-i Sükun Kanunu'nun kabul edilmesi

  28. 1950-60 dönemi iktidarlarının en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

  Hesapsız bir ithalat rejimi izlemek
  Gereksiz fabrikalar açmak
  Askeri harcamaları kısmak
  Dış politikada denge politikası izlemek
  Türk Devrimini bir bütün olarak benimsememek

  29. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonunda Avrupa'daki siyasi gelişmelerden biri değildir?

  Polonya'ya Alman topraklarından büyük bir pay verilmesi
  Çekoslovakya'nın kurulması
  Yugoslavya Krallığının kurulması
  Alman sömürgelerinin İngiliz Fransız ve İtalyanlar arasında bölüşülmesi
  Tirollerin İtalya'ya bağlanması

  30. Avrupa'yı demokratik değerlerin işlediği bir ülkeler topluluğu haline getirmek insan haklarını ve özgürlüklerini el birliği ile korumak amacıyla kurulan uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

  Avrupa Konseyi
  CENTO
  Birleşmiş Milletler
  Avrupa Topluluğu
  NATO


  Cevaplar:

  1.A2.B3.D4.C5.C6.E7.D8.C9.C10.B11.D12 ?13.C14.E15.D16.17 ?18.C19.C20.?.21.D22.A23.D24.A25. A26.A27.A28.E29.?30.A

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. lys 1 deneme sınavı
 3. Atatürk'ün Vecizeleri Doğrultusunda Atatürk İlkeleri, Atatürk’ün Sözleriyle Atatürk İlkele
 4. Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi - Ahmet Sait Candan
 5. Davranış Bilimlerine Giriş Deneme Sınavı
 6. 80'ler Deneme Sınavı Nostalji Sınav
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş